"Too cool to pretend to care"

Abstract
Cílem projektu je zachycení konzumního přístupu společnosti, kultury mileniálů, fake news, a zároveň planetární a celospolečenské změny. Předkládá stylizovanou post-ironickou výpověď poněkud narcistních mileniálů, jejichž hlavní platformou pro vyjádření se staly sociální sítě, a nutí nás k reflexi mnohosti informací, kterými jsme denně obklopováni, a nutnosti jejich selekce. Zviditelňuje také fenomén popírání existence klimatické změny skrze předkládané absurdní argumenty a fenomén geoinženýringu, cílené lidské intervence do přírodních procesů především za účelem trvalého či alespoň dočasného ochlazení planety.
The aim of the project is to capture the consumer attitude of society, the millennial culture, fake news, as well as planetary and social changes. It presents a stylized post-ironic statement of mostly narcissistic millennials, whose social platforms have become the main platform for expression, forcing us to reflect on the variety of information we are surrounded by and the need of its selection. It also opens the discussion about the phenomenon of denying the existence of climate change visible through the absurd arguments and the phenomenon of geoengineering, targeted human interventions in natural processes, primarily to permanently or at least temporarily cool the planet.
Description
Citation
VINKLÁRKOVÁ, T. "Too cool to pretend to care" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
doc. MgA. Filip Cenek (předseda) MgA. Vojtěch Vaněk (člen) prof. akad. soch. Tomáš Ruller (člen) Mgr. Martin Mazanec, Ph.D. (člen) doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (člen) doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (člen) MgA. Pavel Sterec, Ph.D. (člen) Mgr. et MgA. Barbora Lungová (člen) doc. Mgr. Richard Fajnor (člen) doc. Mgr. Václav Magid (člen) MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (člen) Mgr. Lenka Dolanová (člen) Mgr. Anna Remešová (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
Na úvod studentka prezentovala svou bakalářskou práci – video zasazené do instalačního rámce. Byly přečteny posudky vedoucího práce a oponentky. Studentka odpověděla na otázky, které zazněly v posudcích. V následné diskuzi se otázky týkaly optimálního prostředí pro prezentaci videí, která reflektují styl online vlogů, a způsobu, jakým autorka pracuje se svým online alter egem. Autorka odpovídá na dotazy, argumentuje, proč v případě této práce zatím zůstává v off-line verzi. Po diskuzi byla obhajoba ukončena.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO