Využití ultrazvukové techniky phased array pro nedestruktivní zkoušení nátrubku HRK u reaktoru VVER 440

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V bakalářské práci je popsaný návrh zkušebního systému pro nedestruktivní ultrazvukovou kontrolu nátrubku HRK na jaderném reaktoru VVER 440. Pomocí navrženého zkušebního systému využívajícího pokročilou ultrazvukovou metodu Phased array byla provedena kontrola rozhraní základního materiálu nátrubku HRK z oceli 22K s návarem ZIO-8. Funkčnost navrženého zkušebního systému složeného ze zařízení TOPAZ 32, sondy 5L64-A32 a manipulátoru STIX byla prověřena na třech etalonech s různě velkými uměle vytvořenými defekty. Citlivost zkušebního systému byla nastavena pomocí umělého defektu v podobě drážky o výšce 0,7 mm na základě simulací v softwaru CIVA 2020. Provedením experimentálního měření na etalonech byla potvrzena funkčnost a dostačující citlivost systému s odchylkou ± 1 mm na výšku indikace a ± 5 mm na délku indikace.
The bachelor's thesis describes the design of a test system for non-destructive ultrasonic inspection of the HRK on the nuclear reactor VVER 440. Using the designed test system, the basic material interface of the HRK 22K steel shell with the weld on ZIO-8 was verified by the advanced ultrasonic Phased array method. The functionality of the designed test system consisting of the TOPAZ 32 device, the 5L64-A32 probe and the STIX manipulator was tested on three standards with variously large artificial defects. The sensitivity of the test system was set using an artificial defect in the form of a groove 0.7 mm high based on simulations in CIVA 2020 software. The functionality and sufficient sensitivity of the system with a deviation of ± 1 mm for the height of the indication and ± 5 mm for the length of the indication were confirmed by performing experimental measurements on standards.
Description
Citation
NOVÁČEK, J. Využití ultrazvukové techniky phased array pro nedestruktivní zkoušení nátrubku HRK u reaktoru VVER 440 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Martin Slaný, Ph.D. (člen) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Je v jaderné energetice přísnější předpis/norma na kvalitu svarů? Tato zkouška odpovídá daným předpisům? zodpovězeno 2. Jaké další metody se používají pro nedestruktivní testy? Má smysl využít CT zařízení? zodpovězeno 3. Jak velké vady jsou přípustné pro svary v tomto odvětví? zodpovězeno 4. Kolik osob kontroluje danou součást, kolik kontrolních metod se na danou součást používá? zodpovězeno 5. Můžete popsat druh vady, který se nedá touto metodou zachytit? Je tato vada přípustná? zodpovězeno 6. Jaká charakteristika povrchu má vliv na vhodné podmínky pro měření ultrazvukem? částečně zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO