Obnova kláštera ve Šternberku

Abstract
Tato diplomová práce řeší obnovu historického kláštera ve Šternberku. Jejím cílem bylo zhodnotit stav kláštera a jeho okolí a navrhnout vhodnou revitalizaci, která zajistí efektivní využití objektu. Vhodný návrh probíhal vypracováním analýz řešeného území a vyhledáváním ekonomických řešení. Výsledkem zkoumání je obnova kláštera na domov pro seniory, zastřešení atria a přilákání veřejnosti vytvořením wellness. Závěrem práce je kompletní architektonický, funkční návrh, který zlepší funkčnost objektu a zajistí jeho využití.
This diploma thesis deals with the restoration of the historical monastery in Šternberk. Its goal was to assess the state of the monastery and its surroundings and propose a suitable revitalization that would ensure the efficient use of the building. A suitable proposal was carried out by developing analyzes of the addressed area and searching for economic solutions. The result of the investigation is the restoration of the monastery into a home for the elderly, closing the atrium and to attract the public by creating a wellness area. The conclusion of the work is a complete architectural, functional design that will improve the functionality of the building and ensure its use.
Description
Citation
PĚNKAVOVÁ, P. Obnova kláštera ve Šternberku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Pavel Rada (předseda) prof. Ing. arch. Jiljí Šindlar, CSc. (místopředseda) doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D. (člen) doc. Juraj Koban (člen) Ing. et Ing. Barbora Nečasová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Studentka vysvětluje nově navržený provoz v klášteře - domov pro seniory. Prezentuje rovněž konstrukční detaily a výtvarný detail. Odpovědi k připomínkám: - proč vícelůžkové pokoje? - je vysvětleno, obhájeno - atrium - zastřešení kvůli tepelným podmínkám a možnost atrium využít celoročně Otázky komise: - důvod nových prostorů v 1.NP? - odůvodněno zjednodušením provozu - finančně náročné - proč kortenový nátěr? - snaha o přírodní materiály - jak bude probíhat odvoz zesnulého? - místnost není řešena - musí být samostatný výtah pro potraviny a pro odpad - přístup do bazénu pro imobilní - je řešeno - řešení požární bezpečnosti v 1. NP - není zcela dořešeno - vhodnost volby kortenového zábradlí pro průhled imobilních? - odůvodnění rozšiřujícího se mostku - pro posezení - detail ocelového zastřešení není zcela staticky dořešený, chybí odvětrání - není dořešen bezpečný provoz bazénu
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO