Posouzení finanční situace podniku v prostředí softwaru Visual Basic a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu malé stavební firmy v letech 2006 – 2010. Současné vedení firmy dosud podobné manažerské prostředky k řízení podniku nepoužívalo, a tak tato práce bude první podobného zaměření v tomto podniku. Cílem práce je zhodnocení finanční situace podniku za pomoci vybraných ukazatelů finanční analýzy, k jejichž vyhodnocení byly použity výkazy finančního účetnictví ve sledovaném období. Za pomoci vlastních algoritmů v softwarovém prostředí Visual Basic jsou vypočteny jednotlivé ukazatele a následně zhodnocena hospodářská činnost podniku. Na základě zjištěných skutečností jsou navrhnuta opatření a rady, které ústí v odstranění nebo eliminaci objevených nedostatků.
This bachelor thesis focuses on the financial analysis of the construction company during the period 2006 – 2010. Current management of the company has not used such techniques for business management so far. Therefore this thesis would be the first of its kind in company. The aim of this work is to evaluate the financial situation of the company using different financial indexes. Financial statements from the chosen period are used for evaluation. The financial indexes are calculated and consequently, the economical aspect is assessed using author´s algorithms in Visual Basic environment. Based on the results observed, specific measures and advices are proposed to eliminate the imperfections.
Description
Citation
VOJTA, L. Posouzení finanční situace podniku v prostředí softwaru Visual Basic a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (místopředseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Zuzana Němcová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO