Víceúčelová hala Jaroměřice nad Rokytnou

Abstract
Cílem bakalářské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci ke studii objektu víceúčelové sportovní haly v Jaroměřicích nad Rokytnou, která navazuje na předměty AG035 a AG036. Na pozemku nyní stojí nově vybudovaný sportovní ovál a zadáním práce bylo na ten stejný pozemek navrhnout sportovní halu, která bude mít větší funkční využití. Bakalářská práce obsahuje dokumentaci pro stavební povolení a prováděcí dokumentaci. Novostavba má půdorysný tvar obdélníku, ale skládá se ze dvou oddilatovaných celků. Jeden objekt je sportovní hala a druhý objekt je administrativní část, kde se nachází zázemí pro sportovce i návštěvníky, menší cvičební sál, posilovna, bufet se zázemím a byt správce. V okolí budovy nebyly řešeny manipulační a parkovací plochy, protože jsou řešeny mimo pozemek. Řešily se pouze zpevněné plochy pro pěší a zeleň.
The aim of the bachelor's thesis was to develop project documentation for the study of the multipurpose sports hall in Jaroměřice nad Rokytnou, which follows the courses AG035 and AG036. There is now a newly built sports oval on the plot, and the task was to design a sports hall on the same plot, which will have a greater functional use. The bachelor's thesis contains documentation for building permits and implementation documentation. The new building has a rectangular floor plan, but consists of two units separated by expansion joint. One unit is a sports hall and the other unit is the administrative part, where there are facilities for athletes and visitors, a smaller exercise hall, gym, cafeteria with facilities and a caretaker's flat. In the vicinity of the building, handling and parking areas were not solved, because they are solved outside the plot. Only paved areas for pedestrians and greenery were solved.
Description
Citation
ADAMČÍKOVÁ, B. Víceúčelová hala Jaroměřice nad Rokytnou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. - předseda, doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D. - místopředseda, MgA. Václav Kočí, Ph.D. - tajemník, Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. - člen, Ing. Jan Helis - člen, Ing. Tomáš Petříček, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2021-06-07
Defence
Studentka v krátké prezentaci představila svoji bakalářskou práci. reagovala na připomínky komise k prezentaci a na připomínky z posudků - kompletní vypis výstuží bez dimenzování - konstrukční detaily na nízké rovni - grafické zpracování práce - úprava dispozicního řešení sanitárního zázemí - konstrukční řešení zelezobetonového skeletu budovy - konstrukční řešení stropní desky - regulace přehřívání fasády - barevnost zasklení - dispoziční řešení umístění hřiště - dispoziční řešení venkovního sportoviště reagovala v diskusi nad výkresovou dokumentací - betonářská výstuž a konstrukce schodiště - porcení provedení konstrukce schodiště - povrchová úpravaq schodiště - provozní režim bytu správce objektu - výkres základů - podkladní betonová deska - železobetonová stěna - odvodnění základové spáry - konstrukční řešení nosných sloupů - provedení bíle vany a její výhody - tloušťka asfaltového pásma - vedení odpadové vody - řešení tepelných mostů okenních rámů - způsob vynesení schodiště
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO