Možnosti financování veřejné stavební zakázky v ČR a SK

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Možnosti financování veřejné zakázky, které jsou nastavené zákonem, přímo ovlivňují kvalitu života obyvatelstva. Z tohoto pohledu je způsob financování veřejných zakázek pro každý stát zásadní otázkou. První část teoretické práce se zabývá dotační politikou České republiky a Slovenska. V rámci Evropské dotační politiky je naznačeno dělení na strukturální fondy a Kohezní fond a základní cíle hospodářské politiky a sociální soudržnosti. Následuje přehled Operačních programů Slovenska a České republiky. Ve všeobecné části je popsané dělení území podle systému NUTS a LAU pro Regionální operační programy. V systému řízení strukturálních fondů se nachází informace o právní úpravě fondů a vstupujících orgánech. Další částí bakalářské práce jsou dotace z rozpočtu krajů nebo státního rozpočtu. Nejvýznamnější podpora je ze Státního fondu rozvoje bydlení a Státního fondu životního prostředí (SR) respektive Environmentální fond (ČR). Dotace v působnosti Úřadu vlády se zabývají zejména podporou znevýhodněných částí obyvatelstva. Každá země má určené osi podpory a její možné příjemce. Součástí dotační politiky SR je speciální fond Úřadu vlády, nazývaný jako Rezervní fond předsedy vlády. V druhé části teoretické práce je pojednáváno o možných způsobech financování investiční činnosti v obci. Konkrétně se jedná o vlastní rozpočtové zdroje obce, dotace, PPP a bankovní produkty. Práce se podrobně věnuje bankovnímu a překlenovacímu úvěru. V praktické části je řešený projekt Přístavba, přestavba kulturního domu Veličná, který byl spolufinancovaný Evropskou unií. Nacházejí se zde informace o investorovi, plánu a průběhu rekonstrukce z časového, finančního a technického hlediska. Podrobně je popsaný průběh plateb.
The possibilities of financing of a public offer defined by law directly influence the quality of lives of inhabitants. From this point of view, the manner of financing of public offer is crucial for every country. The first part of a theoretical work deals with subsidy policies of the Czech and Slovak Republic. In chapter European subsidy policy a classification into Structural funds and Cohesion Fund and the basic aims of economic and social cohesion policy are shown. An overview of Operational programmes of the Slovak and Czech Republic follows. A system of regional classification NUTS and LAU in Regional operational programmes is described in general. In the system of control of structural funds information about law prescriptions and entering authorities is shown. The next part consists of subsidies from the budget of regions and state budget. The most important are subsidies from State Housing Development Fund and State Environmental Fund (SR) or Environmental Fund (CR). The chapter Subsidies under the control of The Office of the Government of the Slovak Republic deals with support of disadvantaged people. Each country defines the mechanisms of support and possible receivers. The subsidy policy of the Slovak Republic comprises special fund of The Office of the Government of the Slovak Republic also called reserve fund of the Prime Minister. The second part of the theoretical work discusses possible ways of financing of investment activities in a village. More specifically, they are an own budget sources of the village, subsidies, PPP and bank products. The thesis examines a bank and bridging loan in detail. In practical part a project Extension and Reconstruction of Cultural Centre in Veličná, which was co-financed by the European Union, is discussed. Practical information about investor, plan and progress of reconstruction from time, financial and technical view is to be found there. The course of payments is described in detail.
Description
Citation
LOPEŇOVÁ, S. Možnosti financování veřejné stavební zakázky v ČR a SK [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO