Krize varu v jaderných reaktorech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problémem krize varu v jaderných reaktorech a jakým způsobem tento problém ovlivňuje provoz jaderného reaktoru. Práce je zaměřena na tlakovodní reaktory se zaměřením na reaktor typu VVER 1000, jehož palivový soubor je v práci detailněji popsán. V práci jsou objasněny pojmy vztahující se ke krizi varu a režimům dvoufázového proudění. V poslední části je věnována pozornost korelacím věnujícím se výpočtu kritického tepelného toku a dochází ke srovnání jednotlivých korelací.
This bachelor thesis deals with problem of boiling crisis in nuclear reactors and how this problem influences working od nuclear reactor. This thesis is focused on power water reactors, with focus on VVER 1000 reactor type, which fuel assembly is described in this thesis in more detail. In this thesis there are described terms related to boiling crisis and two-phase flow regimes. In the last part, the thesis is dedicated to the correlations for the critical condition and individual correlations are compared.
Description
Citation
BEDNÁŘ, M. Krize varu v jaderných reaktorech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Jan Škoda, Ph.D. (člen) Ing. Martin Štefanka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Student seznámil komisi se svojí bakalářskou prací na téma: Krize varu v jaderných reaktorech. Student uspokojivě odpověděl na otázky oponenta práce. Doplňující otázky, vztahující se k praktickému využití korelací a hmotnostnímu průtoku, položil Dr. Ptáček. Student otázky zodpověděl. Na připomínky Dr. Katovského student také dostatečně reagoval.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO