Návrh procesu integrace ekodesignu a strojní bezpečnosti do procesu vývoje výrobku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce řeší problematiku vzniku nových požadavků, které jsou kladeny na vývoj nových výrobků s ohledem na budování nízkouhlíkové ekonomiky a zvýšení bezpečnosti výrobků. V první části diplomové práce je popsán stav vědy a techniky v oblasti procesního řízení a následně je popsán životní cyklus obráběcího stroje, s důrazem na vývoj stroje, spolu s požadavky a doporučeními ISO 9001:2016 – Systémy managementu kvality – Požadavky. V druhé části je provedena rešerše v oblasti legislativních požadavků na bezpečnost stroje a na ekodesign stroje do vývoje. V praktické části je provedena analýza hlavních procesů firmy TOS KUŘIM – OS, a.s., a to s důrazem na procesy v oblasti bezpečnosti a ekodesignu. Následně jsou navržena zlepšení procesů, do nichž jsou aplikovány subprocesy na stanovení a ověřování bezpečnosti. Do procesů je aplikován subproces umožňující produkci strojů plnících požadavky ekodesignu. Diplomová práce má tak praktický přínos v zavedení automatizovaného subprocesu stanovení a ověření bezpečnostních požadavků a zavedení subprocesu vývoje produktu v rámci budoucích požadavků ekodesignu na produkty firmy TOS KUŘIM – OS, a.s.
The thesis deals with the issue of the formulation of new requirements to the development of new product with regard to the development of carbon-free economy and product safety improvement. The first part of the thesis describes the state of art of science and technique in the field of process management and the life cycle of a machine tool with emphasis placed on the machine tool development together with requirements and recommendations of ISO 9001:2016 – Quality Management Systems – Requirements. The second part of the thesis includes a research of legislative requirements concerning machine safety and environmental aspects of the design of the machine to be manufactured. The practical part focuses on an analysis of key processes of the company of TOS KUŘIM – OS, a.s. with emphasis placed on safety and environmental friendly design processes with suggestions concerning improvement of processes with implemented sub-processes necessary for the identification and verification of safety. A sub-process that allows for the manufacture of machines able to meet requirements of environmental friendly design is implemented to the processes. The thesis has practical implications for the introduction of automated sub-process of the identification and verification of safety requirements and implementation of the product development in the framework of future environmental friendly design development requirements to the products of TOS KUŘIM – OS, a.s.
Description
Citation
BOŽEK, A. Návrh procesu integrace ekodesignu a strojní bezpečnosti do procesu vývoje výrobku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
de
Study field
Výrobní systémy
Comittee
doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. (předseda) Dr.-Ing. Holger Schlegel (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. (člen) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (člen) prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA (člen) Ing. Martin Kolouch, Ph.D., Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Kárník, CSc. (člen)
Date of acceptance
2016-06-23
Defence
Student nedokázal obhájit dílčí výsledky své práce.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO