Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace podniku CHRIŠTOF, spol. s.r.o. Celková struktura bakalářské práce je rozdělená na tři části – teoretickou, praktickou a návrhovou část. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na vysvětlení finančních ukazatelů a statistických metod. V praktické části budou provedeny výpočty ekonomických ukazatelů z oblasti finanční analýzy s následnou aplikací časových řad na vybrané ukazatele. V poslední části bakalářské práce bude následovat komplexní shrnutí stavu podniku a vlastní návrhy na zlepšení jeho finanční situace.
This bachelor thesis is focused on evaluation of the financial situation of the company CHRIŠTOF. The overall structure of the bachelor thesis is divided into three parts - theoretical, practical and propose part. The theoretical part of the bachelor thesis is focused on explanation of financial indicators and statistical methods. In the practical part, calculations of economic indicators will be performed in the field of financial analysis, followed by application of time series to selected indicators. The final part of the bachelor thesis will be followed by a comprehensive summary of the state of the company and its own proposals for improvement of its financial situation.
Description
Citation
DIKHTYAR, A. Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zuzana Dohnalová, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
otázky oponenta - odpovězeno otázky vedoucího - odpovězeno RNDr. Chvátalová - Vámi nakreslený graf koeficientu růstu obsahuje číselné hodnoty, ty představují diference či absolutní hodnoty - částečně odpovězeno RNDr. Chvátalová - Ve Vaší práci v grafu č. 15 máte trend proložen polynomem 3. stupně, vysvětlete - částečně odpovězeno Ing. Karas - Jak jste stanovil výši slevy ve Vaší práci - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO