Monolitní frézovací nástroje s PVD povlaky a jejich využití

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Předložená bakalářská práce se zabývá monolitními frézovacími nástroji ze slinutého karbidu, na jejichž povrch je nanášena tenká vrstva povlaku. Práce nejprve obecně popisuje metodu frézování, základní rozdělení frézovacích operací a frézovacích nástrojů, silový rozbor zatížení nástroje. Následně je rozebrána problematika slinutých karbidů, jejich výroba, vlastnosti a jejich rozdělení do skupin. Poté je popsána charakteristika povlakovacích metod, především metoda PVD, a jejich modifikací. Poslední část je věnována nabídkám výrobců povlakovaných monolitních fréz. Je zde uvedeno několik vybraných nástrojů a popsány jejich vlastnosti, geometrie a vhodnost použití.
The bachelor thesis deals with the monolithic milling tools carbide on the surface which is deposited by a thin layer of rating on. First of all, the thesis describes the method of milling, the basic division of milling operations and milling tools, power analysis tool load. Then, it is analyzed problems of cemented carbides, its production, properties and dividing into groups. After that it is described characteristic of coating methods, especially the PVD method, and its modifications. The last part is devoted to producer’s offers of coated monolithic mills. There are introduced few selected tools and described its characteristics, geometry and application suitability.
Description
Citation
ŠEVČÍK, J. Monolitní frézovací nástroje s PVD povlaky a jejich využití [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Ĺubomír Javorek, CSc. (místopředseda) Ing. Kateřina Mouralová, Ph.D. (člen) Ing. Karel Neužil (člen) Ing. Vítězslav Svoboda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-17
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Jaká metoda povlakování je příznivější z pohledu vnitřního napětí? Popište rozdíly mezi nástroji určenými pro frézování a soustružení. Která metoda povlakování je vhodnější pro frézovací nástroje. Jaké znáte metody pro upínání frézovacích nástrojů. Jak se upínají mechanicky stopkové nástroje? Jak je možné vyhodnocovat drsnost povlaku? Co znamená označení drsnosti Ra. Co znamená parametr drsnosti Rz. Jak se postupuje při teplotním upínání nástrojů. Proč je výhodné obrábět ve formách s kulovými frézami? Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO