Možnosti zvyšování účinnosti stávajícího vysokootáčkového stroje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
První část této bakalářské práce stručně popisuje základní konstrukci a princip asynchronního stroje, rozdělení a popis jednotlivých ztrát. V další části je přiblíženo měření daného stroje. Dále je zde popis vytvoření modelu v prostředí RMxprt a následné porovnání simulovaných dat a charakteristik s naměřenými. V poslední části práce jsou navrženy a porovnány úpravy daného stroje simulované v prostředí RMxprt.
First part of this bachelor´s thesis briefly presents basic construction and principle of induction machine, distribution and description of individual losses. In the next part, there is a close look at the measurement of given machine. Next, there is a description of making a model in RMxprt and subsequent comparison of simulated data and characteristics to measured data. Last part describes and compares proposed changes of this motor simulated in RMxprt.
Description
Citation
NEVRZAL, F. Možnosti zvyšování účinnosti stávajícího vysokootáčkového stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen) Ing. Marcel Janda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Student prezentoval bakalářskou práci na téma „Možnosti zvyšování účinnosti stávajícího vysokootáčkového stroje“. Student na úvod uvedl parametry zkoumaného el. stroje a výsledky analýzy za účelem zvyšování jeho účinnosti. Dále navrhnul teoretické možnosti pro zvyšování účinnosti stroje. Závěrem pak jednotlivé teoretické možnosti porovnal na základě výsledků simulací. Na otázky oponenta student odpověděl neúplně. Při diskuzi student odpovídal váhavě.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO