Programovatelné logické automaty pro výuku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá programovatelnými logickými automaty pro výuku. Práce je členěna do šesti kapitol. V první kapitole jsou popsány základní programovací jazyky, a také jejich rozlišení s grafickým náhledem. Druhá kapitola se zabývá programovacím prostředím GX Works2 od Mitsubishi Electric. Kapitoly třetí a čtvrtá popisují programovací prostředí SoMachine od výrobce Schneider Electric a Automation Studio od B&R. V páté kapitole této bakalářské práce jsou porovnána jednotlivá programovací prostředí z pohledu běžného uživatele. V závěrečné části je navrženo devět laboratorních úloh. Ke každé laboratorní úloze je vytvořen laboratorní návod a u většiny je příklad logického programu a názorné vizualizace.
The bachelor thesis deals with programmable logic controllers for teaching. The thesis is divided into six chapters. The first chapter describes the basic programming languages as well as their resolution with graphical preview. The second chapter deals with programming environment GX Works2 from Mitsubishi Electric. Chapters three and four describe the SoMachine programming environment from Schneider Electric and Automation Studio from B&R. The fifth chapter of this bachelor thesis compares individual programming environments from the perspective of a common user. Nine laboratory tasks are proposed in the final part. For each lab task, a lab tutorial is created, and for most, an example of a logical program and visualizations.
Description
Citation
KRÁL, R. Programovatelné logické automaty pro výuku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen) Ing. Jan Bárta, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Veselka, CSc. (člen) Ing. Jan Martiš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-06
Defence
V prezentaci student představil zadání práce a strukturu vlastní práce. Na úvod prezentoval co je to PLC. Následovalo porovnání vývojových prostředí od tří různých výrobců PLC, zmínil jejich výhody a nevýhody. Na závěr prezentace představil navržené laboratorní úlohy, včetně jejich stručného popisu. Na otázky oponenta student odpověděl, včetně závěrečné diskuze.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO