Termické zpracování odpadů s využitím tepla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce pojednává o jednom z možných způsobů nakládání s odpady v dnešní době, a to jejich termickým využitím, s detailnějším pohledem na zařízení využívající tyto druhotné suroviny coby plnohodnotný zdroj energie – tzv. Waste to Energy (WTE) zařízení (v minulosti spalovně). Úvodem se práce zabývá odpady jako takovými, jejich historií, rozdělením, vlastnostmi či důsledkem jejich vzniku, resp. neustálého růstu produkce. Vedle termického zpracování odpadů se práce pro komplexnost a zejména možnost srovnání okrajově dotkne i dalších 2 nejznámějších a nejčastějších způsobů nakládáni s odpady: recyklace a skládkování. Následuje část zabývající se termickým nakládáním s odpady s hlavní pozorností zaměřenou na WTE zařízení jako celek, jeho jednotlivé subsystémy a procesy v nich probíhající. Tyto je možno rozdělit na 3 základní části: termická část, systém utilizace tepla a systém čistění spalin. Hlavní pozornost je věnována systému využití vzniklého tepla, který nezanedbatelně ovlivňuje celkovou účinnost a efektivitu těchto zařízení. Závěr přináší vyčíslení hlavních energetických toků v procesu spalování odpadů ve formě jednoduchého blokového a výpočetního modelu.
Following bachelor‘s thesis deals with one of the possible way of waste treatment nowadays, thermal treatment, focusing on the facilities using this secondary raw materials as a renewable source of energy, WTE plants (incinerations plants in history). At the beginning this work focuses on waste and its history, diversification, characteristics, origin and reasons of their continual grow in production. For complexity and possibility of comparison this work slightly deals with 2 other most popular ways of waste treatment, as well: recycling and waste disposal. Next part concers with thermal treatment of waste, specializing on WTE plants and its processes. These can be devided into 3 different parts: incineration part, energy utilization part and flue gas cleaning part. Big attention is concentrating on energy utilization system, which inconsiderable affects general effectivity of this facilities. Finnaly, there‘s a numerical evaluation of energy flows in process of waste incineration and its processing into simple block and computational model.
Description
Citation
STRAPKO, T. Termické zpracování odpadů s využitím tepla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (předseda) Ing. Richard Nekvasil, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Houdková, Ph.D. (člen) Ing. Vít Kermes, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO