Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu podniku Automotive Lighting Jihlava za pomoci aplikace statistických metod. Práce je rozdělena na tři hlavní části. Teoretickou část, která popisuje jednotlivé ukazatele finanční analýzy a statistické metody, dále praktickou část, ve které jsou za pomoci účetních výkazů aplikovány jednotlivé ekonomické ukazatele a statistické metody. V poslední části práce je na základě vypočtených jednotlivých ukazatelů stanoven současný stav a přehled o budoucím vývoji podniku Automotive Lighting.
This bachelor´s thesis is focused on financial analysis of company Automotive Lighting Jihlava with application of statistical methods. The thesis is divided into three main parts. Theoretical part, which describes individual indicators of financial analysis and statistical metods, practical part, where are with help of financial statements applied individual economic indicators and statitical methods. Last part of thesis is based on calculated individual indicators determined the present status of company and overview of the future status of the company Automotive Lighting.
Description
Citation
VALENTOVÁ, D. Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lucie Mašterová, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-23
Defence
otázky vedoucí: odpovězeno otázky oponentky: odpovězeno Ing. Koleňáková: Mateřská společnost povolí založení termínovaného vkladu? Společnost své mateřské společnosti odvádí každoročně podíly na zisku? Provedla jste analýzu pohledávek po splatnosti? Jaký bude efekt faktoringu pro společnost? Kteří zákazníci společnosti dluží? Jaká je vyjednávací síla odběratelů? - částečně odpovězeno Ing. Bočková: Používala jste Altmanův model pro strojírenské odvětví? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO