Modelování komunikačního řetězce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tématem této diplomové práce je modelování komunikačního řetězce, což znamená prozkoumání a následné spojení bloků QPSK modulátoru – raised cosine filtru – kvadraturního modulátoru – nelineárního zesilovače – kvadraturního demodulátoru – raised cosine filtru – QPSK detektoru. Veškerá práce probíhala v simulačním prostředí VisSim 6.0, návod k tomuto software je v práci uveden. Jednotlivé bloky jsou v práci analyzovány včetně popisu i možností nastavení. Hlavním tématem práce bylo zkoumat chybovost přenosu při nesymetriích modulátoru, použití nelineárního zesilovače TWTA či při výpočtech v pevné a plovoucí řádové čárce. Teoreticky je také probrána a prakticky implantována metoda kompenzace nesymetrií modulátoru. Analyzována byla zapojení s modulátorem QPSK i 16QAM. Zapojení jsou doplněna přehlednými tabulkami a grafy. V závěru práce je věnována pozornost generování zdrojových kódů v jazyce C pomocí nadstavby C-Code, což může být užitečné při praktické realizaci na DSP.
This Master’s thesis subject is communication link modeling, what means exploring and subsequent connect of blocks QPSK modulator – raised cosine filter – quadrature modulator – nonlinear amplifier – quadrature demodulator – raised cosine filter – QPSK detector. All work proceeded in simulation world VisSim 6.0, manual of this software is opened in this thesis. Individual blocks are analyzed in this scheme including description and configuration. Main theme was exploring error rate of transmission in modulator imbalance, using nonlinear amplifier TWTA or in calculations in fixed and floating point. Theoretically is examined and practically implanted method of modulator imbalance compensation. Circuits with QPSK and 16QAM modulator were analyzed. Circuits are filled in with transparent tables and graphs. In the end of this thesis is applied to generating of source codes in C language by the help of upgrade C-Code, which can be useful in practical realization on DSP.
Description
Citation
ŠKÁRA, M. Modelování komunikačního řetězce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka (předseda) prof. Ing. Roman Maršálek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Václav Michálek, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Nováček, CSc. (člen) doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (člen) Prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO