Jihlavské historické domy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Předmětem této diplomové práce je urbanistická a architektonická studie lokality v okolí brány Matky Boží v Jihlavě a návrh plánu rozvoje této části historického centra. Z hlediska kontextu celého města a zapojení řešeného území do jeho struktury návrh obnovuje pěší prostupnost území pomocí lávky pro pěší, která propojuje ulici Matky Boží s předměstím. Dále jsou v lokalitě navrženy dva parkovací domy, které pomohou minimalizovat problém s parkováním v historickém jádru a uvolnit místo pro nová veřejná prostranství. V architektonické části se práce zabývá rekonstrukcí dvou historických domů v majetku města. Důraz je kladen na nové, udržitelné funkční využití prostor těchto památkově chráněných objektů. Výsledkem je návrh komplexu dvou domů s veřejně přístupným vnitřním dvorem, které dohromady tvoří živou část městského centra Jihlavy vhodnou pro bydlení, práci, kulturu, zábavu, volný čas i oddych.
The subject of this thesis is an urban and architectural study of the area around the historical Gate of Matky Boží in Jihlava and a proposal for a development plan for this part of the historic centre. From the point of view of the context of the whole city and the integration of the area into its structure, the proposal restores the pedestrian permeability of the area by means of a footbridge connecting Matky Boží Street with the suburb. In addition, two parking structures are proposed on the site to help minimize the parking problem in the historic core and make way for new public spaces. The architectural portion of the work deals with the renovation of two historic houses owned by the city. The emphasis is on a new, sustainable functional use of the spaces of these listed buildings. The result is the design of a complex of two houses with a publicly accessible inner courtyard, which together form a vibrant part of the urban centre of Jihlava suitable for living, working, culture, entertainment, leisure and recreation.
Description
Citation
FOJTOVÁ, L. Jihlavské historické domy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Martin Laštovička (předseda) Ing. arch. Págo Tomáš (člen) Ing. arch. Lenka Kropšová (člen) Ing. arch. Iveta Ludvíková (člen) Ing. Stanislav Mikeš (člen)
Date of acceptance
Defence
Studentka prezentovala svou práci, následně reagovala na témata a dotazy vzešlé z posudků. Studentka uspokojivě zodpověděla všechny otázky z posudku. Komise vznesla dotaz na úpravu parkování rezidentů, kterou studentka uspokojivě zodpověděla. Studentka reagovala na dotaz k funkčnímu využití navrhovaných objektů. Diskuse probíhala nad řešením parkovacího domu. Studentka nedostatečně reagovala na dotaz ke snižování energetické náročnosti.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO