Mobilní úpravny vody

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce pojednává o technologiích úpravy pitné vody. Zaměřuje se na srovnání mobilních úpraven s úpravnami pozemními a následně je hodnotí. V první části se práce zaobírá technologií a konstrukčním řešením kontejnerové úpravny, přičemž poukazuje na výhody spojené s jejím užíváním. Další část pojednává o pozemní úpravě vody, rozebírá její technologie a přednosti. Práce také posuzuje výkonnostní rozdíly mezi klasickými a kontejnerovými úpravnami vody, přičemž zohledňuje využití mobilních úpraven pro specifické podmínky. Poslední část je věnována konkrétním úpravnám, a to kontejnerové úpravně CCW KU-1 a úpravně vody ve Valašském Meziříčí. Obě úpravny se práce snaží detailně objasnit. Celkové zhodnocení a uvedení konkrétních rozdílů mezi úpravnami je zahrnuto v závěru.
This bachelor thesis deals with technologies of drinking water treatment. The focus is on comparison between mobile water treatment systems and ground water treatments. The first part of thesis is concerned with technology and construction of container water treatment system, while pointing out the benefits associated with its usage. The next part of thesis deals with ground water treatment system, analyzes its technologies and advantages. The thesis also assesses the performance differences between classic and container water treatment systems, while taking into account usage of mobile water treatment systems for specific conditions. The last part deals with specific water treatment systems, that is the container water treatment system CCW KU-1 and the water treatment system in Valašské Meziříčí. The thesis strives to explain both water treatment systems in detail. Overall evaluation and set of specific differences between the water treatment systems is included in the conclusion of the thesis.
Description
Citation
TRLICA, K. Mobilní úpravny vody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Dr. Ing. Lumír Hružík (předseda) prof. Ing. František Pochylý, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc. (člen) doc. RNDr. Libor Čermák, CSc. (člen)
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Student seznámil komisi s obsahem BP na téma "Mobilní úpravny vody" formou názorné prezentace, kde popsal kontejnerovou úpravnu (konstrukci a princip činnosti) a požadavky na ni kladené. Na závěr porovnal kontejnerovou a pozemní úpravnu. Následovalo čtení posudků vedoucího a oponenta BP, po kterých student zodpověděl dotazy oponenta. Následovala širší diskuze. Student reagoval na všechny položené dotazy načež předseda komise poděkoval za obhajobu a tuto část ukončil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO