Softwarová aplikace pro posouzení vybraných ukazatelů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá návrhom softwarovej aplikácie pre sledovanie a hodnotenie vybraných finančných ukazovateľov zvolenej spoločnosti. Teoretická časť sumarizuje poznatky z oblasti finančnej analýzy, štatistiky a aplikačnej teórie, z ktorých následne vychádza časť analytická a návrhová. V analytickej časti sú prostredníctvom vytvorenej aplikácie zhodnotené vybrané ukazovatele a celková finančná situácia zvoleného podniku. Zároveň, za pomoci časových rád a regresnej analýzy, aplikácia umožňuje sledovať budúci vývoj vybraných ukazovateľov na obdobie troch nasledujúcich rokov. V návrhovej časti je obsiahnutý podrobný popis vytvorenej aplikácie a návrhy opatrení pre zlepšenie finančnej situácie a ukazovateľov, ktoré boli v analytickej časti vyhodnotené ako nepriaznivé.
The bachelor thesis deals with the design of software application for monitoring and evaluation of selected financial indicators of a specific company. The theoretical part summarizes the knowledge from the field of financial analysis, statistics and application theory, on which the analytical and design part is based. In the analytical part, selected indicators and the overall financial situation of the selected company are evaluated through created application. At the same time, by using the time series and regression analysis, the application allows to monitor future development of selected indicators for the next three years. The design part contains a detailed description of the created application and suggestions, how to improve the financial situation and indicators, which were evaluated as unfavorable in the analytical part.
Description
Citation
JANKURA, Ľ. Softwarová aplikace pro posouzení vybraných ukazatelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-20
Defence
Otázky oponenta - odpovězeno Otázky komise: doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D.: Společnost má hodně pracovníků ze Slovenska? - odpovězeno Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D.: Pokud zpracujete Vaši aplikaci, která stojí v nákladech 17 tis. - zvýšíte skutečně zisk o 7 mil. Kč? - odpovězeno Myslíte si, že jsou manažeři a obecně uživatelé natolik statisticky zdatní, aby dokázali používat Vaši aplikaci? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO