Generování a detekce výměnných spinových vln pomocí mikrovlnných nanoantén

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Přenos a zpracování informací by v budoucnu mohl být uskutečněn pomocí spinových vln. Využitím možnosti zakódování informace do amplitudy i fáze vlny by vedlo ke zrychlení komplexních matematických operací, přičemž pro jejich efektivitu je nezbytné pracovat se spinovými vlnami ve výměnném režimu, které se vyznačují krátkou vlnovou délkou. Výměnné spinové vlny ovšem není tak snadné vybudit. Předložená práce se zabývá buzením a detekcí výměnných spinových vln, která je provedena pomocí litograficky vyrobených nanoantén na povrchu magnetické vrstvy granátu železo-itria. Práce se rovněž zabývá analytickými výpočty excitačních spekter budících nanoantén různých tvarů a rozměrů, jejichž tvar je ověřen simulacemi i experimentem.
The transmission and processing of information could be carried out by utilizing spin waves in the future. Using the possibility of encoding information into the amplitude and wave phase would lead to the acceleration of complex mathematical operations, while for their efficiency it is necessary to work with spin waves in the exchange mode, which are characterized by a short wavelength. However, exchange mode spin waves are not so easy to generate. This bachelor thesis deals with the generation and detection of exchange spin waves, which is performed using lithographically fabricated nanoantennas on the surface of an iron-yttrium garnet magnetic layer. The bachelor thesis also contains analytical calculations of excitation spectra of the generated nanoantennas of different shapes and sizes, whose model is verified by simulations and experiment.
Description
Citation
DAVÍDKOVÁ, K. Generování a detekce výměnných spinových vln pomocí mikrovlnných nanoantén [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
Comittee
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)
Date of acceptance
2021-06-17
Defence
Po otázkách oponenta bylo diskutováno: simulace magnetického pole antén výhody magnoniky oproti fotonice Studentka na otázky odpověděla
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO