Charakterizace pracovních elektrod elektrochemických senzorů modifikovaných uhlíkovými nanomateriály

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá oblasťou elektrochemickej detekcie látok pomocou tlačených hrubovrstvových senzorov. V teoretickej časti sú popísané hrubovrstvové technológie, senzory, vybrané časti z elektrochémie, voltampérometria a uhlíkové nanomateriály. Praktická časť obsahuje modifikáciu komerčnou pastou vytvorenej štandardnej tlačenej hrubovrstvovej pracovnej elektródy pomocou kyslíkovej plazmy a nastriekanými uhlíkovými nanomateriálmi a ich experimentálne porovnanie pomocou cyklickej voltampérometrie a elektrónovej rastrovacej mikroskopie. Zmerané hodnoty sú spracované a vyhodnotené číselne i graficky. V oboch dvoch prípadoch došlo k zlepšeniu prúdovej odozvy oproti štandardnej pracovnej elektródy.
This bachelor thesis deals with electrochemical detection of substances using screen-printed electrochemical sensors. The theoretical part describes thick film technology, sensors, selected parts of electrochemistry, voltammetry and carbon nanomaterials. The practical part includes the modification of standard screen-printed electrode by oxygen plasma and spray-coated carbon nanomaterials and its experimental comparison using cyclic voltammetry and scanning electron microscopy. The measured values were processed and evaluated numerically and graphically. In comparison with standard working electrode, the current responses of both electrodes were improved significantly.
Description
Citation
VANČÍK, S. Charakterizace pracovních elektrod elektrochemických senzorů modifikovaných uhlíkovými nanomateriály [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Šteffan, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Legát, CSc. (člen) doc. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Zatloukal (člen)
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky od oponenta k obhajobě: 1. Vysvětlete princip měření v tříelektrodovém zapojení elektrod? 2. Které referenční elektrody patří obecně k těm nejpoužívanějším 3. Které znaménkové konvence jste se držel při charakterizaci elektrod pomocí cyklické voltametrie? . Doplňující otázky od komise: Co je to oxid uhlíku? Jaká byla použita frekvence při měření? Kolik cyklů při měření bylo provedeno? Byla provedena analýza prvků?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO