Regionální charakteristiky komunálního odpadu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce popisuje současný stav odpadového hospodářství České republiky a hodnotí vliv drobných podniků na produkci komunálního odpadu v jednotlivých českých regionech. Hlavním cílem práce je vytvoření modelu produkce komunálních odpadů se zaměřením na tzv. živnostenský odpad, tedy průmyslový odpad, který je součástí odpadu z obecních systémů nakládání s odpadem. Práce vychází ze statistických údajů o produkci komunálních odpadů, údajů o zastoupení drobného průmyslu v českých obcích a využívá korelační a regresní analýzy.
This thesis describes the current state of waste management in Czech Republic and assesses the impact of small businesses on the production of municipal waste in various Czech regions. The main objective of this thesis is to create a model of production of municipal waste with a focus on so-called commercial waste or an industrial waste, which is part of the waste, produced from municipal waste management systems. The work is based on statistical data of municipal waste production, statistics on the representation of small-scale industries of the Czech municipalities, and uses correlative and regressive analyses.
Description
Citation
ŠVARC, V. Regionální charakteristiky komunálního odpadu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
Ing. Pavel Seichter, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vojtěch Turek, Ph.D. (člen) Ing. Bohuslav Kilkovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-17
Defence
1. Student prezentoval svou bakalářskou práci. Prezentace obsahovala následující body: - Úvod do řešené problematiky - Vstupní data - Korelační analýza - Regresní analýza - Výsledky - Závěrečné shrnutí 2. Tajemník přečetl posudek a dotazy oponenta. 3. Student uspokojivě odpověděl na dotazy oponenta. 4. Členové komise položili dotazy k bakalářské práci: V práci uvádíte korelační rovnici. Znáte dvě statictická čísla, kterými byste určil přesnost této rovnice? (doc. Hájek) Student neodpověděl na dotaz. Jaký je význam koeficientu korelace? (doc. Hájek) Student neodpověděl na dotaz. V práci jste vylučoval velká města. Na základě jakého principu jste vylučoval tyto velká města? (dr. Turek) Student částečně odpověděl na dotaz. 5. Student částečně odpověděl na dotazy komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO