Návrh řídicího systému dvoukolého mobilního robotu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je návrh řídicího systému dvoukolého mobilního robotu a následná realizace tohoto systému pomocí dostupných senzorických prostředků a platformy Single-Board RIO firmy National Instruments. V úvodu je obecně nastíněna problematika dvoukolých mobilních robotů coby inverzních kyvadel, následuje přehled několika existujících řešení tohoto problému. Dále je popsán konkrétní robot včetně popisu jeho jednotlivých částí a matematického modelu. Následuje hlavní část práce, a to návrh senzorického a řídicího systému. V závěru práce je popsána realizace navrženého systému na uvedeném robotu a jsou zhodnoceny výsledky funkce navrženého systému.
The aim of this bachelor thesis is to design control system of a two-wheel mobile robot and to subsequently implement this system using available sensor devices and National Instruments’ Single-Board RIO platform. The introduction briefly describes the general issue of two-wheel mobile robots as inverted pendulums, followed by an overview of several existing solutions to this problem. The following describes used robot including description of its parts and its mathematical model. Then the main part of the work follows, which is design of the sensory and control system. At the end of the thesis, the implementation is described along with evaluation of the stabilization system results.
Description
Citation
ROBENEK, V. Návrh řídicího systému dvoukolého mobilního robotu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda) doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (člen) RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen) Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen) Ing. Petr Krček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO