Interaktivní představení audiovizuálních děl ve virtuální realitě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na vývoj VR aplikace, která umožňuje prezentaci audiovizuálních děl ve virtuálním prostoru. Tato práce vznikala ve spolupráci s Vašulka Kitchen Brno v rámci projektu Vasulka Live Archive / Interfaces a využívá díla Steiny a Woodyho Vašulkových. Aplikace umožňuje přehrávání videí na virtuálním plátně, přetáčení videí, zobrazení predikcí vygenerovaných neuronovou sítí, změnu seřazení náhledů videí v prostoru a změnu virtuálního prostředí. Data o predikcích a uspořádání videí jsou načítány z JSON souborů, které byly poskytnuty vedoucím práce. Jednotlivá videa jsou při spuštění načítána z lokálního úložiště zařízení. Predikce jsou vizualizovány pomocí vygenerovaných textur pro jednotlivé tagy. Uživatel má k dispozici dvě prostředí, a to vesmír a galerii, která byla modelována dle výstavního prostoru Vašulka Kitchen Brno. V prostředí vesmíru je uživateli umožněno pohybovat se za pomocí páček na ovladačích, což simuluje let pomocí tryskového batohu. Přetáčení videí a změna seřazení náhledů je ovladatelné pomocí tlačítek na ovladačích. Při vývoji byl využit herní engine Unity a aplikace byla testována na VR brýlích Oculus Quest 2. Text bakalářské práce je rozdělen na dvě části. V první části je popisován základní kontext VR vývoje a herní enginy, které tento vývoj umožňují. Konkrétně jsou popisovány tyto enginy: Godot, PlayCanvas a Unity. Druhá část se věnuje postupu vývoje VR aplikace a výsledkům bakalářské práce. Přibližuje proces přípravy virtuální scény a práci s Unity editorem. Taktéž vysvětluje fungování jednotlivých skriptů a způsoby řešení problémů, které během vývoje nastaly.
This bachelor thesis is focused on development of a VR application which allows presentation of audiovisual works in a virtual space. This thesis was created in collaboration with Vasulka Kitchen Brno as part of the project Vasulka Live Archive / Interfaces and uses works of Steina and Woody Vasulkas. The application allows playing videos on a virtual canvas, rewinding videos, visualizing predictions generated by a neural network, changing the sorting of the thumbnails and changing the virtual environment. The prediction and sorting data are loaded from JSON files provided by the supervisor of the thesis. The videos are loaded from local storage before being played. Predictions are visualized with generated textures for every tag. The user has access to two environments, outer space and gallery, which was modelled after the exhibition space Vasulka Kitchen Brno. In the outer space environment, the user can move using the joysticks on the controllers, which simulates flight with a jet pack. Video rewinding and changing of the video sorting is controllable using the buttons on the controllers. The game engine Unity was used during the development and the application was tested on the VR headset Oculus Quest 2. The text of this bachelor thesis is divided in two parts. In the first part, the basic VR development context and game engines which can be used are described. These game engines are described: Godot, PlayCanvas and Unity. The second part focuses on the development of the VR application and the results of the bachelor thesis. It details the process of preparing a virtual scene and working with Unity editor. Also it explains the functions of the used scripts and ways of solving the problems met during the development.
Description
Citation
ABDULVALIYEV, C. Interaktivní představení audiovizuálních děl ve virtuální realitě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Zvuková produkce a nahrávání
Comittee
doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (předseda) Ing. David Kubánek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jana Jelínková (člen) Ing. Pavel Záviška (člen) MgA. Michal Indrák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta: Proč jste zvolil pro vývoj aplikace právě Unity? Plánujete pokračovat ve vývoji VR aplikací? Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO