Rodinný dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato práce je zaměřena na návrh rodinného domu většího formátu, který splní nízkoenergetický standart staveb a který se nachází v katastrálním území Líšeň. Navrhovaný objekt je zamýšlen pro umístění na parcelách 5318/16 a 5318/17, které mají celkovou plochu 2 169,688 m2. Tyto parcely jsou součástí uliční zástavby samostatně stojících domů na ulici Ječmínkova. Jedná se o jednopodlažní, nepodsklepený objekt s užívaným podkrovím, který je navržený pro 5–7člennou rodinu, objekt dále disponuje prostorem pro kancelářskou provozovnu jednoho z majitelů objektu. Dále je součástí objektu také garáž pro 2 osobní vozidla. Na pozemcích je také navrženo parkovací stání pro 5 vozidel pro potřeby majitelů objektu, nebo pro provozovnu. Založení stavby je na základových betonových pasech. Svislé konstrukce v celém objektu jsou zděné cihelné tvarovky z keramických bloků. Vodorovná konstrukce je ŽB monolitická deska. Objekt je zastřešen šikmou sedlovou střechou 35° sklonu se dvěma velkými pultovými vikýři o sklonu 15°. Nad garáží se nachází jednoplášťová plochá vegetační střecha.
The thesis focused on a design of new bigger detached house witch accomplish low-energetic standard and witch is situated on cadastral area Líšeň. Designed subject propose for locations on a plots No. 5318/16 and 5318/17, which has full place 2 169,688 m2. This plots are on street’s line of isolated standing houses on Ječmínkova street. The building is a one-floor house with using loft without cellar for five-seven members family. This object has place for plant as office for one of owners this house. Part of house is garage, for two cars. On the plots is designed parking place for 5 cars for needs of owners visitations or client of office. Building foundations are making of concrete strip foundations. Vertical loadbearing masonry are ceramic blocks. Horizontal construction is monolithic reinforced concrete slab. Object has saddle slanting roof with roof slope 35° and this roof forms 2 big mono-pitched dormers with roof slope 15°. Roof upon garage is created as warm flat green roof.
Description
Citation
MOUČKA, M. Rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc. - místopředseda, Ing. Vendula Kvapilová - tajemník, Ing. Martin Pilinszki - tajemník, Ing. arch. Ivana Košíčková, Ph.D. - člen, Ing. Karel Čupr, CSc. - člen, Ing. Ing. Petr Kacálek, Ph.D. - člen, Ing. Miroslav Maňas - člen,
Date of acceptance
2020-06-24
Defence
Student předvedl svou práci pomocí powerpointové prezentace. Během obhajoby práce uvedl: - umístění stavby, lokalitu, - základní půdorysy objektu, popis provozu, - konstrukční řešení stavby, - materiálové řešení stavby, - pohledy a 3D vizualizaci objektu, barevnost. Student dále objasnil a zodpověděl následující dotazy a připomínky oponenta práce: - technické vyjadřování k prezentaci - správná artikulace a názvosloví, - ochranná pásma - nezakreslení, - hydroizolace po celé výšce základového pasu, - umístění vsakovacího objektu nad zpevněnou částí, - řešení připojovací spáry u výplně oken, popis osazení oken.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO