Revitalizace hotelového zařízení, Přehrada Brno

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Představuji návrh nového využití bývalého rekreačního střediska, které se nachází v krásném prostředí u Brněnské přehrady. Je již delší dobu nevyužívané a chátrá. Bylo postaveno v 70. letech 20. století pro potřeby Socialistického svazu mládeže. Byly zde pořádány politické konference a vzdělávací pobyty pro studenty středních a vysokých škol. Nové využití bude obdobné. Jen socialistické ideály nahradí ideály dnešní společnosti – zejména přátelství lidí k životnímu prostředí. Vznikne zde ekologické vzdělávací centrum s konferenčními prostory, společenským sálem a ubytováním. Univerzálně pojatý návrh umožňuje využití budovy také pro mezinárodní studentské worskhopy, školení, firemní akce apod. Ekologické vzdělávací centrum především samo jde příkladem. Díky samotnému konceptu původní budovy se přímo nabízí přestavba na pasivní dům využívající přírodní materiály a obnovitelné zdroje energie. Vzhledem k velice špatnému technickému stavu a devastaci původní budovy budou využity pouze základy a nosná konstrukce. Toto řešení je ekonomičtější než demolice a následná novostavba. Nosnou podstatu budovy máme téměř zadarmo, pokud ovšem v ní provádíme minimální úpravy a co nejvíce zachováme původní tvar budovy. Na nosném ocelovém skeletu bude vybudován nový lehký dřevěný obvodový plášť s tepelnou izolací z konopných vláken. Většina povrchů střech bude pokrytá fotovoltaickými fóliemi a zdrojem tepla bude tepelné čerpadlo. Pozemek nabízí velice příjemné prostředí pro pobyt. Je trvale osluněn a z většiny jeho plochy je krásný výhled na přehradu. Hlavní budova a bungalovy výhledů dobře využívají. Celý rekreační areál již v původním stavu byl navržen, aby podporoval setkávání, poskytoval největší možnou svobodu pohybu a volby aktivit, přičemž pokoje a bungalovy dopřejí rekreantům naprosté soukromí. Exteriér a interiér budov se prolínají. Celý areál – uvnitř i venku – je živý. Oproti pokojům – ostrůvkům klidu. Tento koncept uplatněný již v návrhu ze 70. let je zachován. Původní budova hotelu se také vyznačuje kvalitní architekturou – rozhodně nadprůměrnou v době vzniku. Přispívá k tomu dynamicky vyvážená architektonická kompozice – inspirativní i dnes, a také zajímavé řešení interiéru společenských prostorů. Tento návrh se snaží na představené kvality navázat. Pozemek je doplněn o relaxační prostory a stezku zdraví, oproti původnímu stavu je celý veřejně přístupný a slouží jako park pro trávení volného času na přehradě.
This is the proposal of the new utilization of the former recreational centre, which is situated in the beautiful surrounding of the Brno lake. It has been abandoned for many years and is suffering from decay. It has been built in the 1970's for the demand of the Socialistic youth union (remark: the youth organisation of the communist's party). There were held international political conventions and educational sojourns for the students of high schools and universities. The new utilization will be analogous. Only the communist's ideals will be replaced with the ideals of today's democratical society – especially friendly relations between mankind and environment. There will be created the environmental educational centre with the meeting spaces, conference hall and accomodation. The universal concept enables the usage of the facility also for the international students' workshops, training courses, teambuilding events etc. The ecological educational centre primarily makes the good example and is the live educational requisite. Thanks to the concept of the original facility is very convenient the refurbishment to the standard of the energetically passive building, which consists from the natural materials and utilizes renewable energy resources. Because of the very poor technical condition and devastation of the building will be re-used only basement and steel framework. This solution is more economical than the demolition and following new construction. The construction core of the building is almost for free. However, only if we make minimal changes in the framework and we preserve the original building's shape. On the steel framework will be created the new lightweight housing, which will be made from wood, straw pannels and filled with the cannabis thermal insulation. Almost all the roofs will be covered with the photovoltaic foils and the heat source will be air heat pump. The area is very pleasant place to stay. It's full of sunshine all day long and offers very beautiful view of the lake. The main building and bungalows profit of the attractive views. All the former recreational area has was designed to make the people meeting together and to provide the freedom of move and wide variety of activities. However, the rooms and bungalows provide the highest privacy. The inside and outside of the buildings are shading into each other. All the recreational ground – in exterior and interior – is full of liveliness, in the opposite of the rooms, which are the private islands. This aspect, which is present in the former concept from the 1970's, is to be preserved. The former hotel building is distinguished by the quality architectural concept, above-average in the age of origin. It is thanks to the dynamically balanced composition – inspirative today too, and visually interesting interior design of the meeting spaces. This proposal attempts to continue in this qualities. The ground is enriched with the relaxational spaces and the outside gym path. In the opposite of the original state the area is open to the public and is utilized as a park for leisure activities.
Description
Citation
ŠVEC, M. Revitalizace hotelového zařízení, Přehrada Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Eva Králová, Ph.D. (předseda) Ing.arch. Lubomír Kipila (člen) Ing. arch. Jiří Mikšík (člen) prof. Ing. arch. Ivan Ruller (člen) Ing. Jaroslav Štikar (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO