Projektování a dimenzování elektroinstalací v průmyslových objektech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá projektováním a dimenzováním elektroinstalací v průmyslových objektech. Teoretická část pojednává o problematice projektování a dimenzování elektroinstalací všeobecně pro všechny typy objektů. Jsou zde popsány základní termíny spojené s projektováním, požadavky na projekt a na projektanta, stupně a složení projektové dokumentace. Dále zmiňuje druhy ochran před úrazem elektrickým proudem, související legislativní předpisy a požadavky a na závěr problematiku dimenzování a jištění elektroinstalací. Praktická část obsahuje návrh elektroinstalace průmyslového objektu. Návrh se týká silnoproudých rozvodů pro napájení strojně - technologické části úpravny vody Zaječí, z hlediska dimenzování a jištění vedení, doplněn o technickou zprávu, dispoziční výkresy a návrh rozvaděče RM1.
The thesis deals with planning and proportioning of electrical installations within industrial objects. The theoretical part of the thesis looks into electrical installation planning and proportioning for all kinds of buildings. Basic terms related to projecting, project requirements, as well as the requirements on the designer, project documentation composition, and project documentation grades, are descibed. Furthermore, the text covers implementations of protection against electrical injuries, related legislative regulations and requirements, and finishes with the issues of electrical installations proportioning and protection. The practical part of the thesis contains a design of electrical installations for an industrial object involving high power wiring for a mechanical – technological part of the Zaječí water treatment plant. In addition to wiring proportioning and protection, the design involves a technical report, layout drawing and distributor RM1 plan.
Description
Citation
CABAL, J. Projektování a dimenzování elektroinstalací v průmyslových objektech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Blažek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (člen) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) Ing. Jan Škoda, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Jiří Gurecký (člen)
Date of acceptance
2016-06-09
Defence
Student prezentoval svou bakalářskou práci na téma Projektování a dimenzování elektroinstalací v průmyslových objektech. Vedoucím práce byl doc. Toman, oponentem práce byl Dr. Bátora. Oponent práce konstatoval dílčí nedostatky v práci a měl doplňující dotazy. Tyto dotazy student zodpověděl. Vedoucí práce hodnotil teoretickou část práce jako přehlednou, výtky měl zejména ke stručnému vypracování praktické části, formálním nedostatkům při zpracování, ale celkově práci hodnotil jako dostatečnou. Vedoucí práce měl několik doplňujících dotazů, první z nich byl na způsob určení vnitřní impedance sítě v místě připojení. Student dotaz zodpověděl, k odpovědi měl ale doc. Toman výhrady. Druhý dotaz směřoval na způsob určení koeficientu potřebného pro výpočet ekvivalentního oteplovacího proudu. Tento dotaz student zodpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO