Palubní počítač pro vyhodnocení stavu a funkčních parametrů spalovacích motorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Předkládaná práce se zabývá návrhem a realizací palubního počítače pro vyhodnocování stavu a funkčních parametrů spalovacího motoru. Navrhované řešení se skládá ze dvou hlavních částí. První část je měřící jednotka, která získává aktuální informace o motoru, jako je spotřeba paliva, otáčky motoru a teplota hlavy motoru. Druhá část řešení je tvořena kapesním počítačem s odpovídajícím softwarem. Aplikace v kapesním počítači zpracovává data získaná z měřící jednotky a z přijímače GPS, který je integrován v kapesním počítači. Pro přenos dat mezi měřící jednotkou a kapesním počítačem je využito bezdrátové bluetooth technologie. Aplikace v kapesním počítači zobrazuje a zaznamenává všechna získaná a vypočtená data.
This thesis deals with design and realization of the onboard computer for evaluating functional parameters and status of the gas engine. Designed solution is consisted of two main parts. The first part is measuring unit whose obtains actual information on engine especially consumption of fuel, rotate per minutes and temperature of engine head. The second part of the solution is formed by pocket computer with appropriate software. The application for the pocket computer processes data from the measuring unit and from GPS receiver, which is integrated in pocket computer. Wireless bluetooth technology is used for data transfer between measuring unit and pocket computer. The application in pocket computer displays and records each of obtained and computed data.
Description
Citation
JAROŠ, D. Palubní počítač pro vyhodnocení stavu a funkčních parametrů spalovacích motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika
Comittee
doc. Ing. František Urban, CSc. (předseda) Ing. Roman Prokop, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Frk, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Zatloukal (člen)
Date of acceptance
2008-06-09
Defence
Student seznámil komisi s obsahem své diplomové práce. Následně odpověděl na otázky oponenta. Dále odpověděl na otázky členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO