Nadstavba elektromechanického klíčového systému

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením nadstavby pro elektromechanický klíčový systém podle požadavků firmy Bosch Diesel s.r.o. sídlící v Jihlavě. Tato nadstavba by měla evidovat zodpovědné osoby za prostory v závodě a ty opravňovat ke schvalování přístupů do těchto prostor. Tento problém je dále řešen ve třech částech, kterými jsou teoretická, analytická a návrhová část. Teoretická část řeší danou problematiku na základě literárních zdrojů. Část analytická dále rozebírá současný stav klíčového systému, jeho informační schopnost a nedostatky pro interní potřeby firmy. Nejdůležitější, návrhová část práce se zabývá samotným řešením tohoto problému. Výsledkem je rozšíření klíčového systému, splňující požadavky firmy pro návrhy změn oprávnění přístupů evidovaných dle odpovědných osob za dané prostory.
This bachelor thesis deals with creating interfaces for electromechanical key system according to the requirements of Bosch Diesel s.r.o. from Jihlava. This extension should record the person responsible for the premises in the race and you warrant to approve access to these areas. This issue is further addressed in three parts, which are the theoretical, analytical and design part. The theoretical part deals with the issue on the basis of literary sources. Part of the analysis also examines the current status of key system, its information capabilities and weaknesses internal needs of the company. The most important part of the design work is concentrated on the solution to this problem. The result is an extension of a key system, meeting the requirements of the company for the design change access permissions registered by the persons responsible for the premises.
Description
Citation
SVOBODA, J. Nadstavba elektromechanického klíčového systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. RNDr. Ivan Mezník, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Vilém Jordán (člen)
Date of acceptance
2014-06-27
Defence
Otázky vedoucího práce. odpovězeno Otázky oponenta práce. odpovězeno Ing. Jordán Co se stane, když v klíči přestane fungovat baterie? odpovězeno prof. Mezník Jaké jsou náklady na software oproti běžným systémům? opovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO