Experimentální softwarový hudební nástroj na platformě Android s možností ovládání některých parametrů pohybem telefonu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce je vytvořit aplikaci na platformě Android, která se vyznačuje netradičním způsobem ovládání hlavního melodického signálu – pohybem telefonu. Aplikace zároveň s tím umožňuje upravovat parametry zvuku na displeji telefonu. Další důležitou funkcí je možnost skládat a později přehrávat akordy, nebo jiné jednoduché souzvuky. Návrhu předchází teoretický úvod, kde stručně rozebírám hudební pojmy a parametry aplikace, kterou jsem vyvíjel v Android studiu v jazyce Java. Dále se zmiňuji o samotných způsobech realizace aplikace včetně ukázek kódů.
The purpose of this thesis is to create an application on the Android platform, which is characterized by an unconventional way of controlling the main melodic signal – by moving the phone. At the same time, the application allows you to edit the audio parameters on your phone's display. Another important feature is the ability to compose and later play chords, or other simple harmonies. The application design is preceded by a theoretical introduction, where I briefly analyze the musical terms and parameters of the application that I developed in the Android studio, Java language. Furthermore, I mention the actual methods of application implementation including code samples.
Description
Citation
BARÁK, F. Experimentální softwarový hudební nástroj na platformě Android s možností ovládání některých parametrů pohybem telefonu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Audio inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen) MgA. Mgr. Ondřej Jirásek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-13
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky od oponenta: Samotný APK soubor mi nebyl předán, takže prosím o demonstraci při obhajobě. - Student demonstroval funkční aplikaci na dvou mobilních telefonech. V aplikaci používáte přímou interpretaci dat senzoru. Uvažoval jste o prediktivním fltru, který by odstranil většinu popsaných problémů (např. Kálmánův fltr)? - Student dostatečně odpověděl na otázku. Otázky od komise: Jaká je latence zpracování signálu? - Student odpověděl na otázku.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO