Časová konstanta teploměrů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem práce je rozbor vlastností odporových a termočlánkových čidel, popis jejich principu, základních parametrů, konstrukčních provedení a v neposlední řadě je asi nejdůležitější částí práce vysvětlení, rozbor a také praktický experiment k tématu časové konstanty snímače. V první části práce jsou vysvětleny základní pojmy tepelných veličin a principy termoelektrických jevů. Dále pak je provedeno základní rozřazení metod měření teploty se zařazením hlavních bodů obsahu této práce. Další části se zabývají hlavními tématy práce. Nejprve přichází vysvětlení podstaty odporových čidel a v další kapitole je vysvětlen princip termočlánků. Následuje kapitola o konstrukci snímačů. Zde je rozebrána konstrukce snímače pro praktická použití v průmyslu i v jiných aplikacích. V další kapitole je rozebrána problematika časové konstanty snímače. Tato kapitola obsahuje nejen vysvětlení tohoto pojmu, ale i odvození rovnic důležitých pro popis chování snímačů v měnících se podmínkách reálného provozu. Následuje část, kde jsou rozebrány vlivy ovlivňující časovou konstantu přístroje. Tyto vlivy mohou zásadně ovlivnit jinak vysokou přesnost výše zmíněných teploměrů. Poslední část se věnuje praktickému měření časové konstanty zadaných teploměrů. Měření bylo provedeno ve dvou různých prostředích, ve vroucí vodě a teplém vzduchu. Z vyhodnocení výsledků měření vyplynulo, že časová konstanta v prostředí vroucí vody je výrazně menší než je tomu v případě horkého vzduchu, a to u všech měřených objektů.
The aim of the work is the analysis of the characteristics of resistive and termočlánkových sensors, the description of their principle, basic parameters, structural design and last but not least is probably the most important part of the work of the explanation, analysis and practical experiment to see the time constant of the sensor. In the first part of the thesis explains the basic concepts and principles of thermal quantities of phenomena. Then it is done the basic classification of methods of measuring temperature with the inclusion of the main points of the content of this work. The next section will deal with the main issues of the work. First comes an explanation of the nature of resistive sensors and is explained in the next chapter the principle of thermocouples. The following is the chapter on the construction of the sensors. Here is a design of the sensor for the dismantled the practical use in industry and in other applications.. In the next chapter is described in detail at the issue of the time constants of the sensor. This chapter contains not only an explanation of this concept, but also to derive equations for the description of sensor behavior important in changing the conditions of real traffic. The following is the part where they are dismembered influences affecting the time constant of the device. These effects can significantly affect the otherwise high accuracy thermometers mentioned above. The last chapter deals with practical measurement of time constants specified thermometers. The measurement was carried out in two different environments, in boiling water and warm air. The assessment of the results of the measurements showed that the time constant in an environment of boiling water is significantly smaller than in the case of hot air, and that for all of the measured objects.
Description
Citation
NOVÁK, D. Časová konstanta teploměrů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen) Ing. František Vybíralík, CSc. (člen) Ing. Petr Skala, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-10
Defence
Student seznámil komisi se svojí bakalářskou prací na téma: Časová konstanta teploměrů. Student odpověděl na otázky oponenta. Doplňující otázku položil doc. Drápela na kvalitu změřených dat. Student uznal nepřesnosti při měření. Další dotaz položil doktor Topolánek. Student dotaz neodpověděl. Další dotazy položil doc. Drápela na určení časové konstanty. Student první otázku neodpověděl a druhou taktéž neodpověděl. Další připomínku měla doc. Lázničková na metodologii měření.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO