Inovativní materiály na bázi dřeva

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou optimalizace modifikačního postupu u dřevěných překližovaných desek. Optimalizace spočívá zejména ve vyhodnocení různých densifikačních způsobů s rozdílnými parametry plastifikace a stabilizace. Za hodnotící parametry byly zvoleny fyzikální parametry (objemová hmotnost, bobtnání, nasákavost) a pevnostní parametry (pevnost v ohybu, modul pružnosti) modifikovaných desek. Praktická část zahrnovala ověření dvou zhušťovacích úprav na březové překližce.
This bachelor’s thesis deals with the issue of optimizing the modification process for plywood boards. Optimization consists mainly in evaluating different densification methods with different parameters of plasticization and stabilization. Psychical parameters (bulk density, swelling, water absorption) and strength parameters (bending strength, modulus of elasticity) of modified plates were chosen for the evaluation parameters. The practical part involved the verification of two thickening treatments on birch plywood.
Description
Citation
BURIÁNEK, V. Inovativní materiály na bázi dřeva [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Ing. Tomáš Slamečka, Ph.D. - předseda, Ing. Oldřich Pavelka - místopředseda, Ing. Klára Křížová, Ph.D. - tajemník, prof. Ing. Marcela Fridrichová, CSc. - člen, prof. Ing. Rudolf Hela, CSc. - člen, doc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D. - člen, doc. Ing. Jiří Zach, Ph.D. - člen, doc. Ing. Jan Vaněrek, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Připomínky v posudku od vedoucího BP byly vysvětleny ke spokojenosti komise. doc. Vaněrek -Jakým způsobem omezit vznik delaminace překližkové desky při THM procesu densifikace? prof. Fridrichová - Jsou již známy důvody proč dochází ke změnám během densifikace? doc. Zach - Proč se používá 180°C, nebylo by vhodné navýšit teplotu a tím zkrátit dobu vysoušení? Ovlivňuje pojivo v překližce densifikaci? Ing. Pavelka - Byla sledována finanční náročnost procesu densifikace? Student výborně reagoval a zaujímal své stanovisko ke vše připomínkám k předložené BP od vedoucího práce i členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO