Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá vymáháním pohledávek a zajištěním dluhů. V teoretické části práce autor vymezuje základní pojmy z právního, účetního, daňového a ekonomického hlediska. Teoretická část tvoří podklad zbylých částí práce. V analytické části autor zpracovává analýzu pohledávek konkrétního podnikatele. Dále jsou zachyceny postupy vymáhání pohledávek a instituty jejich zajištění. Návrhová část obsahuje návrhy směřující ke zlepšení současného stavu.
Bachelor thesis deals with the enforcement of collections and debt security. In the theoretical part, the author defines the basic concepts from a legal, accounting, tax, and economic point of view. The theoretical part is the foundation for the rest of the work. In the analytical part, the author processes the collections analysis of a particular entrepreneur. Furthermore, the procedures for enforcement of collections and the institute of their securing are captured. The subsequent part contains suggestions to improve the current situation.
Description
Citation
ŠUBR, V. Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
Otázka oponenta práce - Autor by měl v rámci obhajoby doplnit, o jaké další instrumenty z praxe jde? - Odpovězno Upřesnit hranici smluvní pokuty a zda platí vždy? - Odpovězeno Jak konkrétně si autor představuje nastavení odpovědnosti pracovníků? Uvést příklad - Odpovězeno Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. - Lze uvedený proces automatizovat? - Odpovězeno doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. - Jak narostl počet subjektů v covidovém a po-covidovém období, které nebyly schopny dostát svým závazkům? - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO