Posouzení vybraných ukazatelů firmy pomocí statistických metod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem bakalářské práce je posouzení finanční situace společnosti pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy a následným vyrovnaní dat pomocí statistických metod. Práce je rozdělena na část teoretickou, která je zaměřena na problematiku ukazatelů finanční analýzy a problematice časových řad. Dále na část praktickou, kde je využita teoretická část a uvedeny všechny výpočty. Jako poslední je část návrhová, která se zabývá vyhodnocením praktické části a následným návrhem na zlepšení nebo opatření u problematických ukazatelů.
The subject of this bachelor thesis is to evaluate the financial situation of the company using selected financial indicators and subsequent clearance of data using statistical methods. The work is divided into theoretical part, which is focused on the financial analysis and time series issues. Furthermore, the practical part, which is used theoretical and given all the calculations. As the last part of the design, which deals with the practical part of the evaluation and subsequent suggestions for improvement or action in problematic indicators.
Description
Citation
POLÁK, L. Posouzení vybraných ukazatelů firmy pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. František Bartes, CSc. (předseda) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (místopředseda) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Marcolová Klímková, Ph.D. (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-20
Defence
Ing. Kučerová: Na kterých klíčových faktorech závisí doba obratu pohledávek? zodpovězeno Ing. Kučerová: Proč si myslíte, že by billboardy byly vhodným způsobem propagace pro produkty vaší firmy? zodpovězeno Ing. Kučerová: Na jaký typ zákazníků se daný billboard zaměří? zodpovězeno Ing. Kučerová: Jaká firma by mohla potřebovat dopravní značení? zodpovězeno prof. Dohnal: Jaký software jste používal pro své výpočty? zodpovězeno prof. Dohnal: Proč jste využíval metodu nejmenších čtverců? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO