Návrh strategie vstupu vybraného podniku na francouzský trh

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práca sa zameriava na vymedzenie jednotlivých analýz prostredia a konkurenčnej pozície spoločnosti. Špecifikuje tiež pojmy ako marketingové ciele, segmentácia či targeting. Posledná časť teoretických východísk je venovaná expanzii spoločnosti na zahraničný trh, ako aj jednotlivým metódam vstupu. Analýza súčasného stavu je zameraná na praktické využitie teoretických poznatkov a ich skutočnú implementáciu v praxi. Diplomová práca tiež zahŕňa konkrétnu obchodnú stratégiu vstupu vybranej spoločnosti na francúzsky trh, spracovanú vo forme marketingového plánu, ako návrh v reakcii na výsledky jednotlivých vykonaných analýz.
The master´s thesis is focused on the determination of individual analyzes of the environment and the competitive positioning of the company. It also specifies terms such as marketing goals, segmentation and targeting. The last part of the theoretical basis is dedicated to the company´s expansion into the foreign market, as well as individual methods of entry. The analysis of the current state is focused on the practical use of theoretical knowledge and their actual implementation in practice. The master´s thesis also includes a specific business strategy for the entry of the selected company into the French market, processed in the form of a marketing plan, as a proposal in response to the results of individual analyzes carried out.
Description
Citation
MICHALOVÁ, M. Návrh strategie vstupu vybraného podniku na francouzský trh [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Michal Karas, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Otázky vedoucího práce - nejsou Otázky oponenta práce - odpovězeno Ing. Milichovský: Ve SWOT analýze v příležitostech máte "Francouzská legislativa dle směrnice EU" - v analýze jsem to nenašel. Proč? V segmentaci B2B máte tab. 11 dle odvětví - skupina výroba elektrických zařízení. Proč to uvádíte jako jeden ze segmentů? - odpovězeno Ing. Luňáček: Firma je rozhodnuta pro francouzský trh a vy jste jim dala návrh, jak se na tento trh dostat? Vy byste vybrala též francouzský trh a nebo byste směřovala na jiný? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO