Možnosti ve vytápění rodinného domu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce, zabývající se možnostmi vytápění rodinného domu, je rozdělena do tří částí. V první části jsou představeny zdroje tepla pro rodinné domy a paliva, která se využívají k vytápění. Ve druhé části se počítají tepelné ztráty již konkrétně vybraného domu a roční potřeba energie na vytápění. Třetí část se zabývá ekonomickým zhodnocením konkrétních zdrojů tepla.
The bachalor‘s thesis, dealing with the possibilities of heating a family house is devided into three parts. The first part presents heat sources for houses and fuels that are used for heating. In the second part, the heat losses of already specifically selected house and the annual energy demand for heating are calculated. The third part deals with the economic evaluation of specific heat sources.
Description
Citation
KLÍMA, P. Možnosti ve vytápění rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
Ing. Petr Kracík, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen) Ing. Michal Špiláček, Ph.D. (člen) Ing. Hana Lisá, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Student seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce a zodpověděl otázky oponenta. Dále byly položeny tyto doplňující dotazy: 1) Nakreslete spalovací komoru prohořívacího kotle a vysvětlete spalování prchavé hořlaviny sekundárním vzduchem. Částečně zodpovězeno. 2) Z jakých hledisek jste posuzoval vhodnost zdroje tepla? Zodpovězeno. 3) U výpočtu tepelné ztráty větráním byly uvažovány minimální hodnoty jednotlivých koeficientů. Můžete tento postup vysvětlit? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO