Integrita povrchu po řezání vodním paprskem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Předkládaná práce na téma „Integrita povrchu po řezání vodním paprskem“ se zabývá popisem problematiky progresivní nekonvenční technologie řezání hydroabrazivním paprskem, zkoumá integritu povrchu po řezání AWJ a rozebírá vybrané vlivy na výsledek řezného procesu. Zvláštní pozornost je pak věnována vyhodnocení integrity povrchu z hlediska jeho kvality. Následně je věnována pozornost faktorům vstupujících do procesu dělení a ovlivňujících topografii povrchu.
is thesis on subject "Surface integrity after waterjet cutting process" describes problem of the progressive advanced technology, unconventional hydroabrasive jet cutting, examines the integrity of the surface after cutting AWJ and discusses selected factors on the outcome of the cutting process. Also, there are mentioned accompany effects of cutting process and the various applications of AWJ. A special attention is devoted to the surface integrity evaluation in terms of its quality. Next was attention to factors entering into the process of division and affecting the surface topography.
Description
Citation
PEŠATA, J. Integrita povrchu po řezání vodním paprskem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (místopředseda) Ing. Eva Molliková, Ph.D.,Paed IGIP (člen) Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Jambor, Ph.D. (člen) Ing. Štefan Bajčík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-14
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Vysvětlete tvrzení "volba řezných podmínek vyšší kvality". WJM, AWJM - vysvětlete tyto zkratky. Na jakém principu funguje multiplikátor? Máte představu jaké jsou řezné síly při řezání metodou AWJ? Zařadil byste do pojmu integrita povrchu i ovlivnění povrchu Lze vyřešit snížení intenzity řezání s použitím recyklovaného abraziva např. zvýšením rychlosti proudu vody? Jak si vysvětlujete ubýtek zrnitosti abraziva u některých zahraničních dodavatelů? Jaká opatření pro zlešení kvality povrchu po řezání AWJ byste doporučil? Připomínky komise: Na pracovišti ÚST není k dispozici strojní vybavení pro zpracování experimentální části BP, námitky oponenta tedy nejsou příliš opodstatněné.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO