Mateřská škola

Abstract
Cilem teto diplomove prace je zpracovat projektovou dokumentaci nove mateřske školy ve městě Brně. Mateřska škola je určena pro celodenni peči o děti ve věku 2-6 let. Celkova kapacita mateřske školy je 48 děti. Budova je dvoupodlažni a sklada se ze dvou funkčnich časti. Jedna z časti je administrativni. Jsou v ni umistěny kancelaře řidicich pracovniků a třidy pro vyuku děti. Jsou zde take technicke mistnosti pro instalaci vybaveni. V dalši časti budovy jsou třidy pro děti se socialnim zařizenim. Střecha budovy je plocha a využivana. Svisle nosne stěny nadzemniho podlaži jsou z keramickych cihel (cihelny system Porotherm). Stěny schodiště jsou ze železobetonu C20/25 a vyztuže B500B. Vodorovne nosne konstrukce jsou z železobetonu C20/25 s vyztuži B500B. Jako zdroj vytapěni budova využiva tepelne čerpadlo. Je umistěno v technicke mistnosti. Jako zdroj větrani je použit rekuperačni system "DUPLEX 5500 Multi Eco". Mistnosti pro děti jsou vytapěny podlahovym vytapěnim. Take v mistnostech pro děti jsou nainstalovany: sovladani osvětleni až k jednotlivym zasuvkam, oteviraci/zaviraci žaluzie a zavěsy. Na střeše budovy je umistěna fotovoltaicka elektrarna. Na uzemi se nachazi několik hracich ploch pro prochazky děti a take parkoviště pro personal. V analyticke časti prace bylo provedeno posouzeni kvality budovy podle zasad udržitelne vystavby metodikou SBToolCZ. Byl založen certifikat kvality budovy. Projekt mateřske školy byl proveden v programu Revit. Všechny konstrukce odpovidaji platnym normam a předpisům.
The aim of this master´s thesis is to elaborate the project documentation of a new kindergarten in the city of Brno. The kindergarten is designed for day care for children aged 2-6 years. The total capacity of the kindergarten is 48 children. The building is twostory and consists of two functional parts. One of the parts is administrative. It houses the offices of the managing staff, as well as classrooms for teaching children. There are also technical rooms for the installation of equipment. In another part of the building there are classrooms for children with bathrooms. The roof of the building is flat and exploited. The vertical load-bearing walls of the aboveground floor are made of ceramic bricks (Porotherm brick system). The walls of the stairwell are made of reinforced concrete C20/25 and reinforcement B500B. Horizontal load-bearing structures are made of reinforced concrete C20/25 with reinforcement B500B. As a source of heating, the building uses a heat pump. It is located in the technical room. The "DUPLEX 5500 Multi Eco" recovery system is used as a ventilation source. Rooms for children are heated with underfloor heating. Also in the rooms for children are installed: ontrolling lighting down to individual receptacles, opening/closing shades and drape. There is a photovoltaic power plant on the roof of the building. On the territory there are several play areas for children to walk, as well as parking for staff. In the analytical part of the work, the assessment of the quality of the building in accordance with the principles of sustainable construction by SBToolCZ methodology was conducted. A certificate of quality of the building was established. The kindergarten project was carried out in the Revit program. All structures comply with the valid standards and regulations.
Description
Citation
SIMANOVA, L. Mateřská škola [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Sylva Bantová, Ph.D. (člen) Ing. Petra Berková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D. (člen) Ing. Petr Blasinski, Ph.D. (člen) Ing. Josef Remeš, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Lenka Gábrová, Ph.D. (člen) prof. Boris Bielek, PhD. (předseda)
Date of acceptance
2023-01-31
Defence
Studentka předvedla svou práci pomocí powerpointové prezentace. Během obhajoby práce uvedla: - umístění stavby, lokalitu, - základní půdorysy objektu, popis provozu, - konstrukční řešení stavby, - materiálové řešení stavby, - pohledy a 3D vizualizaci objektu. Studentka dále objasnila a zodpověděl následující dotazy a připomínky oponenta práce: Ke stavebně-architektonickému návrhu vybírám tyto dotazy a připomínky: • Výkres D.1.2.3 Půdorys střechy je v oponované digitální verzi (pravděpodobně vinou chyby při exportu) neúplný. PDF soubor zahrnuje pouze cca výkresu, na které je vidět část půdorysu a jednoho řezu. Není tedy možné posoudit správnost návrhu. • Výkres C.03 Koordinační situační výkres je pravděpodobně také špatně vyexportovaný. Chybí kóty, parkovací stání, oplocení, zemní kolektor tepelného čerpadla a další prvky. • Popište návrh základů. Ve výkrese základů chybí původní terén a informace o základové půdě. Nelze tedy ověřit správnost jejich návrhu (únosnost zeminy, nezámrzná hloubka). Také chybí základy pod schodišti. • Návrh stropní konstrukce zakreslený ve výkrese D.1.2.2 je nesprávný. Část stropních desek je uložena na dělících příčkách! • Popište vnější schodiště. Ve výkresech je špatně zakresleno, není popsáno ani zakótováno. Kromě výše uvedeného základu nejsou zakresleny ani jakékoliv jiné podpory. V půdorysu 2. NP (D.1.1.2) navíc není zakreslena hlavní podesta. • Ve 2. NP (D.1.1.2) nejsou navrženy žádné instalační šachty ani předstěny. Jak budou řešeny rozvody TZB (zejména vzduchotechnika a odvětrání kanalizace)? Kčásti technika prostředí staveb vybírám následující dotazy a připomínky: • Zdůvodněte návrh teplovzdušného vytápění. Zvažovala jste alternativy? • V práci chybí alespoň schematické rozkreslení ZTI. • Popište, jak bude podpůrná konstrukce fotovoltaických panelů kotvena do střechy. Kčásti „Vyhodnocení metodikou SBToolCZ“ vybírám následující dotazy a připomínky: • Zdůvodněte, proč bylo v rámci třetí části diplomové práce provedeno hodnocení metodikou SBToolCZ. S ohledem na dosažený výsledek (stříbrný certifikát) lze předpokládat, že metodika nebyla použita pro optimalizaci návrhu budovy v prvních dvou částech práce. • Vysvětlete, proč je hodnocení provedeno dnes již neplatnou verzí metodiky. • Použitá verze metodiky SBToolCZ obsahuje dílčích 37 kritérií. Hodnocení 23 z nich bohužel obsahuje nedostatky: Podle druhé části (technika prostředí) této práce je většina spotřeby energie pokryta obnovitelnými zdroji (tepelné čerpadlo, fotovoltaika). Tato skutečnost nebyla v hodnocení kritérií E.01-E.07 správně zohledněna. podklady, které by potvrdily správnost hodnocení. Studentka celkově popsala všechny body, zodpověděla dotazy oponenta a ukázala nové návrhy. Dále odůvodnila špatný návrh z hlediska SBtool. Na připomínky oponenta reagovala studentka přijatelným způsobem, na otázky položené členy komise k předložené práci odpovídala poněkud nejistě, některé z nich nebyla schopna zodpovědět zcela uspokojivě.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO