Aplikace moderních metod pro výrobu odkládacího stojanu na mobilní telefon

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce byla vypracována jako bakalářský projekt na FSI VUT v Brně. V teoretické části práce byly popsány metody technologie Reverse Engineering. Dále zde byl objasněn princip aditivní technologie Rapid Prototyping a předvedeny její nejdůležitější metody, u kterých byly shrnuty výhody či nevýhody a možnost využití v technické praxi. V experimentální části práce byly tyto moderní metody aplikovány pro tvorbu odkládacího stojanu na mobilní telefon. Tímto byla ověřena možnost moderních metod pracovat i s tvarově složitými modely. Jako alternativní možnost výroby byla použita technologie odlévání do silikonové formy. Na konci práce byly shrnuty možnosti výroby moderními technologiemi a provedeno technicko-ekonomické zhodnocení.
The thesis was made as a bachelor’s project on Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology. In the theoretical part methods of Reverse Engineering were described. The principle of the following technology, the Rapid Prototyping, was also explained and the summary of advantages and disadvantages and use in technical practice for the most important methods was made. In the experimental part of the thesis the modern methods were applied for manufacturing a cell phone holder. By this the possibility of these technologies to work with complexly shaped models was verified. The casting to a silicon form was used as the alternative method of manufacturing. The summary of possibilities of manufacturing with these technologies and technical and economical evaluation were made in the end of the thesis.
Description
Citation
TESAŘ, J. Aplikace moderních metod pro výrobu odkládacího stojanu na mobilní telefon [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Frost (člen) Ing. Karel Neužil (člen)
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Student seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího a oponenta a dalších členů komise. Vysvětlete grafy vyjadřující náklady na výrobu modelu, které uvádíte v BP. Jakou technologií je vyroben původní výrobek?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO