Prostředí pro analýzu podezřelého zařízení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem prostředí pro analýzu podezřelého zařízení. Tímto zařízením může být například škodlivým kódem kontaminovaný disk nebo mobilní zařízení. Cílem práce je navrhnout efektivní a jednoduché prostředí s použitím open source produktů. Finální prostředí by mělo být schopné provádět jak povrchovou, tak i hloubkovou analýzu dat. Teoretická část poskytuje informace spojené s problematikou práce a obsahuje pojmy jako jsou Sandbox, Malware, Android. Ty jsou popsány z pohledu důležitého pro pochopení analýzy malwaru vyskytujícího se převážně na mobilním zařízení. Praktická část popisuje použitý hardware a software pro návrh prostředí a obsahuje názorné ukázky analýz škodlivým kódem kontaminovaných externích zařízení. Jedná se převážně o mobilních zařízení se systémem Android.
This bachelor thesis focuses on a design of enviroment for analysis of a suspicious device. Such device may be for example a disc contaminated by malicious code or a mobile device. The aim of this work is to design an efficient and simple solution using open source products. The final designed environment should be capable of performing both surface and in-depth data analysis. The theoretical part offers an information related to the scope of addressed problem and includes terms such as Sandbox, Malware, Android. These are described from the point of view of understanding the analysis of malware occurring predominantly on mobile devices. The practical part describes the used hardware and software for the design of the environment and it contains examples of analyzes of the external devices contaminated by a malcode. These examples are mainly for Android mobile devices.
Description
Citation
PROCHÁZKA, J. Prostředí pro analýzu podezřelého zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační bezpečnost
Comittee
doc. Ing. Karel Burda, CSc. (předseda) doc. Ing. Radim Burget, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Záviška (člen) Ing. David Smékal (člen) doc. Ing. Petr Münster, Ph.D. (člen) JUDr. Pavel Loutocký, BA (Hons), Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta: - Proč byl ve vytvořeném souboru ponechán komentář TheFatRat? - Byly hardwarové prostředky vytvořeného pracoviště dostatečné pro vybrané analýzy? - Vysvětlete, proč byla pro realizaci prostředí vybrána platforma Raspberry PI. - Jakým způsobem je omezen přístup k datům mobilního zařízení prostřednictvím nástroje ADB. Jak může být získán přístup k celé paměti zařízení?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO