Digitální zprovoznění robotizovaného výrobního systému pro technologii tryskání

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá digitálním zprovozněním robotizovaného výrobního systému pro tryskání hliníkových odlitků. V úvodní teoretické části je rozebrána technologie digitálního zprovoznění a technologie tryskání. Praktická část je rozdělena na několik celků. V první části je vytvořen systémový rozbor, ve kterém jsou stanoveny podmínky, které by měl systém splňovat. Následuje koncepční návrh robotické buňky, výběr jednotlivých zařízení systému a vytvoření postupu výroby. Ve třetí části je navržen technologický přípravek, který slouží k ustavení tryskaného dílu uvnitř kabiny. Poslední část se zabývá tvorbou dráhy robotu a vytvoření základní logiky výrobního systému v programu ABB RobotStudio.
This bachelor thesis deals with the digital commissioning of a robotic production system for blasting aluminum castings. The introductory theoretical part discusses the technology of digital commissioning and blasting technology. The practical part is divided into several parts. In the first part, a system analysis is created, which sets out the conditions that the system should meet. The following is a conceptual design of a robotic cell, selection of individual system devices and determination of technological parameters. In the third part, a technological jig is designed, which is used to set up the blasted part inside the cabin. The last part deals with the creation of the robot path and the creation of the basic logic of the production system in the ABB RobotStudio program.
Description
Citation
DVOŘÁK, V. Digitální zprovoznění robotizovaného výrobního systému pro technologii tryskání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Tůma, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Kovář, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student seznámil členy komise se svou bakalářskou prací na téma „Digitální zprovoznění robotizovaného výrobního systému pro technologii tryskání“. Student zodpověděl otázky oponenta. Otázky komise: - Jak se díly otáčí? - Jakou životnost by měl indukční snímač ve Vámi uvedeném prostředí? - Z jakého materiálu by musely být díly, aby Vám navržené řešení fungovalo? - Co obsahuje otryskaný prach. - Na základě čeho jste navrhoval průmyslový robot? - Jakým způsobem budete robota chránit před uvedeným prostředím? - Jakou budou mít životnost navržené přípravky? Student zodpověděl otázky komise s drobným zaváháním.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO