Optický vláknový spektrometr

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Účelem této bakalářské práce je seznámení s problematikou optické spektroskopie. V práci jsou popsány optické disperzní prvky a spektrální přístroje. Jedna samostatná kapitola je věnována fourierovské spektroskopii, ze které dále vychází nová technologie SWIFTS popsaná v následující kapitole, ve které jsou SWIFTS spektrometry porovnávány s dosud používanými spektrálními analyzátory. V práci je dále navrženo a vyhodnoceno experimentální měření, které se zabývá analýzou detekce podélného rozložení intenzity záření v optickém vláknu.
The purpose of this thesis is familiar with the problem of optical spectroscopy. The thesis describes the optical dispersion elements and spectral instruments. A separate chapter is devoted to Fourier spectroscopy, which in turn is based on a new technology SWIFTS described in the next chapter, in which the SWIFTS spectrometers compared with currently used spectral analyzers. The thesis then designs and evaluates experimental measuring which analyzes the detection of longitudinal distribution of radiation intensity in the optical fiber.
Description
Citation
KRAUSOVÁ, P. Optický vláknový spektrometr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Miloslav Filka, CSc. (předseda) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Martin Kyselák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Münster, Ph.D. (člen) Ing. Ľuboš Nagy, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Jaký je vztah mezi jednotkami µm a cm-1? Kde se s jednotlivými zápisy lze nejčastěji setkat? Studentka správně zodpověděla otázku oponenta. Vysvětlete pojem spektrální výkonová hustota? Studentka věděla.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO