Přesné lepení kompozitních materiálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou lepení kompozitních materiálů. První část bakalářské práce je zaměřena na rešerši problematiky výroby kompozitních materiálů a technologií lepení. Obsahem praktické části je návrh zkušebních vzorků a přípravků pro jejich lepení s následnou výrobou. Dále pak ověření dodržení požadovaných přesností lepených spojů při použití různých lepidel pomocí 3D měření.
This bachelor's thesis deals with the issue of bonding composite materials. The first part of the bachelor's thesis is focused on research into the production of composite materials and gluing technologies. The content of the practical part is the design of test specimens and a preparation for their bonding with subsequent production. Furthermore, verification of compliance with the required accuracy of bonded joints when using different adhesives using 3D measurements.
Description
Citation
TELLINGER, A. Přesné lepení kompozitních materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petra Sliwková, Ph.D. (člen) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Frost (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Umělé stárnutí hliníkových slitin zodpovězeno 2. Pojem napjatost, tenzor napjatosti. částečně zodpovězeno 3. Alternativní polotovary. zodpovězeno Otázky členů komise byly částečně zodpovězeny
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO