Financování developerského projektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá financováním konkrétního developerského projektu bytové výstavby ve Šlapanicích u Brna, jehož realizace má být zahájena na jaře roku 2021. Práce vychází z aktuálního dění na trhu s nemovitostmi, které bylo ovlivněno epidemií koronaviru a zvažuje dvě možné varianty budoucího vývoje. První varianta předpokládá návrat k normální situaci, zatímco druhá varianta počítá s poklesem zájmu o novostavby a postupným snižováním prodejních cen v příštích letech. Cílem práce je navrhnout průběh financování za těchto situací a vyhodnotit dopad na ekonomickou efektivnost projektu. K tomu významně poslouží analýza rizik a metoda výpočtu čisté současné hodnoty. Výstupem jsou návrhy doporučení pro developera, dle kterých může postupovat při dalších analýzách situace a rozhodování o realizaci projektu. Pro nezaujatého čtenáře práce poslouží jako komplexní náhled do problematiky developerských projektů, obohacený o řešení nestandardní tržní situace při aktuálním dění.
This bachelor thesis deals with the financing of a specific housing development project in Šlapanice near Brno, the constuction of which is to begin in the spring of 2021. The work is based on current developments in the real estate market, which was affected by the coronavirus epidemic and considers two possibilities of future market development. The first option assumes a return to the normal situation, while the second option envisages a decline in interest in new buildings and a gradual reduction in sales prices in the coming years. The main goal of the work is to design the course of financing in these situations and evaluate the impact on the economic efficiency of the project. The risk analysis and the method of calculating the net present value will significantly serve this purpose. The output is draft recommendations for the real estate developer, according to which he can proceed in further analysis of the situation and decision-making on project construction. For an unbiased reader, the work will serve as a comprehensive insight into the issue of development projects, enriched by solving a non-standard market situation in current events.
Description
Citation
FIALA, P. Financování developerského projektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-24
Defence
Otázky oponenta: Proč jsou ceny bytu nastaveny někde až o 20 000 Kč/m2 výše než je průměrná cena bytu dle analýzy? odpovězeno Ing. Nina Bočková, Ph.D. Jsou byty již ve výstavbě? odpovězeno Z pohledu zákazníka je odpovídající 2kk o rozloze 41m2 a 20m2 terasy je lukrativní? Je z pohledu developera možno toto změnit, bytový prostor na úkor terasy? odpovězeno Doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. Vaše návrhy jsou několik stran teorie, chybí vyhodnocení. Proč je rozpor mezi cílem a Vaší prací? Máte vypracovat návrh financování, v práci jsou pouze dvě strany a nejsou ničím podloženy. částečně odpovězeno Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. Jaká je předpokládaná prodejní cena za m2? Při výsledné ceně za byt nemá cílová skupina mladých a seniorů dostupných tolik finančních prostředků. částečně odpovězeno Kdy je zahájen prodej developerem, proč nejsou v práci zohledněny tržby z předprodejů bytů? částečně odpovězeno Jaký dopad má COVID19 na ceny nemovitostí? Jak by se mohl projevit? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO