Sportovní hala

Abstract
Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provádění stavby sportovní haly v Brně. Přístup do budovy pro diváky je řešen jako bezbariérový ze soukromého parkoviště, nově umístěného na pozemku. Pro sportovce je samostatný vchod umístěn ze severní části pozemku. V objektu se nachází výtah a dostatek hygienických prostor, uzpůsobeným osobám s omezení schopností pohybu a orientace. V 1. nadzemním podlaží se nachází veškeré zázemí pro sportovce – šatny a hygienická zázemí, skladovací prostory, sportoviště. Samotný prostor tělocvičny zabírá většinu podlahové plochy objektu a je přes celou výšku, hrací plocha pomalu přechází v tribunu určenou pro diváky. Ve 2. nadzemním podlaží se nachází hygienická zázemí pro diváky, občerstvení a administrativní část s kancelářemi. Podsklepená část slouží jako technické zázemí pro celý chod objektu. Objekt má plochou zelenou střechu, jejíž nosnou část tvoří dřevěné plnostěnné vazníky. Objekt je opláštěn dřevěnou provětrávanou fasádou, celá jižní fasáda je tvořena proskleným obvodovým pláštěm. Ve venkovních prostorách jsou na pozemku nově navržená sportoviště – tenisové kurty, atletický ovál a fotbalové hřiště.
The DiplomaThesisprocesses project documentation for the construction of a sports hall in Brno. Access to the building for spectators isbarrier-free and isdisabled from a private parking lot, newly located on the property. For athletes, a separate entrance is located from the northern part of the property. The building has an elevator and plenty of sanitary facilities, suitable for people with limited mobility and orientation. On the 1stfloor,there are all facilities for athletes – changing rooms,hygienefacilities, storageareas andgym. The gym space itselfoccupies most of the building's floor space and is over the entire height, the playing groundslowlyturnsinto a tribuneintended for spectators. On the 2nd floor, there are sanitary facilities for spectators, refreshments and an administrative area with offices. The basement part serves as a technical background for the entire operation of the building. The building has a flat green roofwhere the load-bearing part consists of wooden full-wall trusses. The building is covered with a wooden ventilated facade, the entire southern facade is made up of a glassperipheralshell. In the outdoorareas of the property, there are newly designed sports facilities - tennis courts, an athleticstrack and a football field.
Description
Citation
JALAMUDISOVÁ, D. Sportovní hala [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
Ing. et Ing. Petr Kacálek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Ivana Utíkalová (člen) doc. Ing. Monika Manychová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Romana Benešová (člen) Ing. Michal Požár, Ph.D. (člen) Ing. Rostislav Doubek (člen) Ing. Pavel Kotol (člen) doc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc. (člen) doc. Ing. Ján Rybárik, Ph.D. (předseda)
Date of acceptance
2023-02-01
Defence
Studentka si připravila prezentaci své závěrečné práce s názvem Sportovní hala. Součástí prezentace byla lokalizace objektu, základní popis objektu, konstrukční, dispoziční a architektonické řešení s vizualizacemi. Studentka si připravila odpovědi na otázky oponenta, které byly zahrnuty do prezentace. - Okomentujte navržený konstrukční systém budovy se zvoleným materiálovým řešeím, uveďtě výhody a nevýhody navrženého řešení včetně alternativ. - Musí mít hydroizolační vrstva v kombinaci s návrhem zelené střechy speciální vlastnosti? Popište rozdíl, výhody a nevýhody extenzivních a intenzivních zelených střech. - Je vhodné u stavby tohoto rozsahu využít dřevěných palubek pro záklop nosné konstrukce střechy? - Je v detailu D.1.2.11 navržená orientace dřevěných palubek vhodná vzhledem ke konstrukčnímu systému stavby. Studentka s dokonalým přehledem zaujímala odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a výborně reagovala i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO