Univerzální regulátor dobíjení pro motorová vozidla s dynamem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá problematikou návrhu elektronického regulátoru dobíjení pro historická vozidla s dynamem. Obsahuje teoretický rozbor samotného stroje (dynama) a jeho zapojení s cizím buzením a derivačním buzením. Dále se zabývá problematikou možných zapojení dynam v různých vozidlech. Dále práce srovnává průmyslově vyráběné regulátory s amatérsky realizovanými regulátory, přičemž porovnává jejich výhody a nevýhody. Z analýzy průmyslových a amatérských regulátorů vyvozuje všechny požadavky na regulátor realizovaný v této práci. Práce obsahuje proces návrhu zapojení regulátoru včetně fungující finální verze. Dále popisuje návrh a realizaci DPS s následným popisem realizace regulátoru a instalace do vozidla. V práci je zahrnut také návrh samotných regulátorů proudu a napětí, jejich následné odladění a provozní zkoušky na reálném zařízení.
The thesis deals with the issue of design of an electronic controller of charging for historical cars using a dynamo. It contains theoretical analysis of the machine itself (dynamo) and analysis of a shunt wound dynamo and a seperately excited dynamo. It~is also focused on possible usage of a dynamo in various vehicles. The work compares industrially produced controllers with amateur manufacture as well as confronts their positives and negatives. All requests for the implemented controller are deduced from the analysis of the industrial and amateur controllers. The thesis consists of process plan of controller connection including the final working version and also the project and realization of a PCB as well as following description of putting the controller into practice and installation in the car. The thesis includes the project of current and voltage controllers, following adjustment and operation tests with use of the real device.
Description
Citation
PICMAUS, J. Univerzální regulátor dobíjení pro motorová vozidla s dynamem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen) Ing. Jan Bárta, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Veselka, CSc. (člen) Ing. Jan Martiš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-07
Defence
Student obhajoval bakalářskou práci na téma Univerzální regulátor dobíjení pro motorová vozidla s dynamem. Popsal regulační strukturu, včetně regulátorů napětí a proudu. Prezentoval výsledky zkoušek v traktoru Zetor. Na otázky oponenta odpověděl, neodpověděl zcela správně na otázku důvodu použití I složky v PI regulátoru.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO