Viladům Novolíšeňská

Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem viladomu (menšího bytového domu s vyšším standardem bydlení) v Brně Líšni. Práce vychází z dříve vypracované architektonické studie vytvořené v rámci předmětu AG32. Viladomem nazýváme zpravidla starší městské vily, které prošly konverzí na více bytových jednotek. Dnes se jedná o velice komfortní a žádanou formu bydlení. Tématem práce bylo navrhnout menší bytový dům jako novostavbu typologicky vycházející z viladomů. Navržený objekt má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. Každé z nadzemních podlaží obsahuje jednu bytovou jednotku. V návrhu je využito výškového rozdílu na pozemku k vytvoření rampy pro vozidla do suterénu, kde jsou umístěna garážová stání. Objem a umístění domu na parcele vychází především z limitací daných zastavovacím plánem. Dům byl vědomě navržen s vyšším standardem bydlení. Přízemní byt je doplněn zahradou, byt v třetím podlaží prostornou na jihozápad orientovanou terasou. Jižní a východní strana bytů je prosvětlena francouzskými okny a balkóny. Z výtahu je možno vstupovat přímo do bytů. Stavba splňuje požadavky na nízkoenergetické budovy dle ČSN 73 0540-2:2011. Suterén je tvořen monolitickou železobetonovou konstrukcí z vodonepropustného betonu na principu "bíle vany". Nadzemních podlaží jsou vyzděny z pórobetonových tvárnic kombinovaných s monolitickými železobetonovými stropy. Střecha je navržena jako zelená střecha.
This bachelor thesis deals with the design of a new "viladum" (a smaller apartment building with a higher standard of living) in Brno Líšeň. The work is based on a previously developed architectural study developed within the course AG32. "Viladum" usually referres to as older urban villas, which have been converted to host more housing units. Today this is a very comfortable and desirable form of housing. The topic of the thesis was to create a design of a smaller apartment house, typologically emerging from the "viladum". The proposed building has one underground and three above-ground floors. Each of the above floors contains one dwelling unit. The proposal uses the height difference on the site to create a ramp for vehicles in the basement where garages are located. The volume and location of the house on the parcel is mainly based on the limits given by the development plan. The house was deliberately designed with a higher standard of living. From the elevator you can enter directly into the apartments. The ground floor apartment is completed with a garden, an apartment on the third floor, southwest oriented to the terrace. The south and east side of the apartments are illuminated by French windows and balconies. The building meets the requirements for low-energy buildings according to ČSN 73 0540-2: 2011. The basement consists of a monolithic reinforced concrete structure made of waterproof concrete on the principle of "white bathub". Above-ground floors are made of porous concrete blocks combined with monolithic reinforced concrete ceilings. The roof is designed as a green roof.
Description
Citation
VESELÝ, O. Viladům Novolíšeňská [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
doc. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. - předseda, prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. - místopředseda, Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D. - tajemník, Ing. arch. Ladislava Foretníková - člen, Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. - člen, Ing. Sylva Bantová, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2019-06-04
Defence
Student Ondřej Veselý seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Viladům Novolíšeňská~ reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO