Tvorba konečněprvkového modelu lidského vokálního traktu a prostoru okolo hlavy na základě dat z počítačové tomografie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Následující práce se zabývá vytvořením výpočtového modelu pro šíření akustických vln vokálním traktem a prostorem okolo hlavy. Součástí práce je zmapování trojrozměrného modelu lidské hlavy, jako doplňující akustické prostředí pro zpřesnění měření lidského hlasu na základu dat z výpočtové tomografie, sepsání rešeršní studie o funkci hlasivek, biomechaniky tvorby lidského hlasu a uvedení přehledu medicínských zobrazovacích metod vhodných pro zobrazování biomechanických modelů. Na základě vytvořené geometrie vokálního traktu (od hlasivek ke rtům) a akustického prostoru okolo hlavy člověka dojde k následnému vytvoření sítě pro výpočty metodou konečných prvků (MKP). Síť bude vytvořena za účelem získání nových poznatků ohledně různých umístění mikrofonu u lidské hlavy.
This bachelor´s thesis deals with creating a computational model for acoustic wave propagation in vocal tract and the area near the head. The main objective of this work is to map the three-dimensional model of the human head as an additional acoustic environment for more accurate measurement of the human voice on the basis of data from computed tomography, the study of function of the vocal cords, biomechanics of the human voice and an overview of medical imaging techniques suitable for the display of biomechanical models. The grid for finite element method (FEM) will be created from solid geometry of the vocal tract (from the vocal cords to the lips) and the acoustic space near the human head. The grid will be created in order to obtain new knowledge about the different locations of a human head with microphone.
Description
Citation
ŠVARC, M. Tvorba konečněprvkového modelu lidského vokálního traktu a prostoru okolo hlavy na základě dat z počítačové tomografie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Švancara, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kovařík (člen) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Posluchač prezentoval běhen asi 10 minut svou bakalářskou práci a následně odpověděla na všechny otázky oponenta a otázky dalších členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO