Simulace a optimalizace výrobního procesu při aplikaci vstřikovacích forem v lisovnách

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je zaměřená na simulaci a optimalizaci výrobního procesu při aplikaci vstřikovacích forem v lisovnách. V teoretické části je popsán proces, model, přístupy k modelování procesů a softwarová podpora simulace. Dále autor představil základní prvky softwaru FlexSim, jejíž znalost byla klíčová pro vytvoření modelu v praktické části. V té autor popsal tvorbu a funkci modelu a dále s modelem experimentoval a hledal optimální řešení pro zadané problémy. Z experimentů vyvodil závěry, že slabým místem procesu je nízké využití některých strojů a využití obsluhy. Pro tyto slabá místa procesu autor navrhl řešení.
This bachelor thesis is focused on the simulation and optimization of the manufacturing process in the application of injection molds in forming departments. The theoretical part describes the process, model, approaches to the process of modeling and software support of the simulation. The author introduced the basic elements of software FlexSim, whose knowledge was crucial to create a model in the practical part. In this part the author describes the formation and function of the model and then he experimented with this model to find optimal solutions for the specified problems. Experiments concluded that the weak point of the process is low utilization of some machines and employees. For these weak points of the process, the author suggested specific solutions.
Description
Citation
NAGY, M. Simulace a optimalizace výrobního procesu při aplikaci vstřikovacích forem v lisovnách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Ĺubomír Javorek, CSc. (místopředseda) Ing. Martin Slaný, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Mouralová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky oponenta a dalších členů komise: 1. Je možná doprava jiná než řuční? 2. Jak hodnotí firma Vaši práci? 3. Co přineslo Vaš řešení pro firmu? 4. Hranice pro přínos a finanční zátěž pro firmu? 5. Znáte jiné podobné systémy? Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO