Brno Kohoutovice, Sacrum

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Práce se zabývá návrhem objektu římskokatolického kostela vč. přidružených provozních funkcí v Brně Kohoutovicích a jeho napojením na složitý urbanistický kontext na pomezí zástavby vesnického charakteru a sídliště. Je rozdělěna do tří hlavních kapitol. První je analytická část systému, kdy jsou podrobněji vyhodnoceny jeho jednotlivé elementy i systém jako celek. Na ni navazuje systémová koncepce, která řeší strukturu z pohledu šiřších vztahů a vytyčuje její dlouhodobé cíle. Poslední částí je pak samotný návrh kostela jako lokální rekultivace území se zaměřením na jeho urbanistické vztahy, architektonické a dispoziční řešení a práci s detailem.
This thesis deals with the project of Roman Catholic church including affiliated operational functions in Brno, Kohoutovice and its connection to complex urbanistic context bridging rural character buildings with housing estate. The thesis is divided into three main chapters. First chapter is the analytical part of a system, where individual elements are evaluated as well as the system as a whole. This part is followed up by systemic conception which addresses structure from the perspective of broader relations and sets its long-term goals. Last part of the thesis is the design of the church itself as a local refinement of the area with focus on its urbanistic relations, architectural and layout resolution and a work with detail.
Description
Citation
URBÁŠEK, J. Brno Kohoutovice, Sacrum [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Osamu Okamura (předseda) Ing. arch. Ondřej Chybík (člen) mgr inź. arch Szymon Rozwalka (člen) Ing. arch. Hana Maršíková (člen) Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
– Student představil svůj návrh – od analýzy utváření Kohoutovic přes lokalitu až k samotné budově, jejímu formování, dispozičnímu a konstrukčnímu řešení. – Byly přečteny posudky vedoucího práce a oponenta a student reagoval na dotazy oponenta, s věcnou a obsahovou přesvědčivostí. Následně proběhla diskuze, kde student reagoval na dotazy poroty.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO