Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti PRO-DOMA, SE za sledované období 2014-2018. Hodnocení je provedeno pomocí finanční analýzy a vybraných ukazatelů. V první části bakalářské práce jsou sepsána teoretická východiska. Ve druhé části je provedena analytická část práce a její zhodnocení. Třetí a poslední část práce je věnována návrhům.
This bachelor’s thesis deals with the evalution of the financial situation of the company PRO-DOMA, SE for the observed period 2014-2018. The evaluation is performed using financial analysis and selected indicators. The first part of the bachelor thesis describes the theoretical background. In the second part, the analytical part of the work and its evaluation is performed. The third and last part of the work is devoted to suggestions.
Description
Citation
PROSCHKOVÁ, K. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-22
Defence
Otázky vedoucího: nejsou Otázky oponenta: Vyberte z předložených návrhů ten, který by měla firma bezprostředně realizovat. Svůj výběr zdůvodněte. Zodpovězeno. Hanušová, CSc: Zvažovala jste, že zavedení skonta sníží tržby i zisk vybrané společnosti? Zodpovězeno. Luňáček, Ph.D.: Proč jste při vypracování Porterova modelu použila citaci telefonické komunikace? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO